Myrskyddsplanens genomförande

Myrskyddsplanens genomförande

Diagrammet visar arealen med "Inga resultat" för genomförandet. Det kan antingen bero på att skyddsåtgärder inte påbörjats eller att de ännu inte gett resultat. Målet är 0 hektar. Mer detaljerad info finns under Fördjupning. Uppdatering med data för 2018 sker våren 2019.

Ladda ner diagramdata

Skriv ut diagram

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/partiklar-i-pm-25

Myrskyddsplanens genomförande

Kartan visar hur stor areal i hektar som varje län har kvar i kategorin ”Inga resultat” (dec 2016).

Ladda ner karta

Skriv ut diagram

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/partiklar-i-pm-25

Uppdaterad statistik

För den här indikatorn finns uppdaterad statistik i rapporten Årlig uppföljning 2019.
Årlig uppföljning 2019 (Naturvårdsverkets webbplats)

Skydd av myrar behöver prioriteras

Genomförandet av skyddsåtgärder för de oskyddade områdena i myrskyddsplanen (reviderad version 2007 med korrigeringar till  och med 2016) är en viktig åtgärd för att bevara värdefulla myrar.

Indikatorn följer resultat av samhällets skyddsåtgärder för den areal som ingår i planen. Resultat presenteras i fem kategorier utifrån skyddsnivå.

 • ”Skyddad” är areal skyddad med specifika föreskrifter, oftast som naturreservat.
 • ”Natura” är areal som inte är ”Skyddad” men som är med i nätverket Natura 2000.
 • ”Markåtkomst” är areal som varken är ”Skyddad” eller ”Natura” men där markåtkomst är genomförd, (ett steg på vägen för att bli ”Skyddad”).
 • ”Skyddas ej” är den areal där samhället valt att inte gå vidare med skyddsåtgärder för.
 • ”Inga resultat” är den areal som återstår att vidta åtgärder för eller där inga resultat av åtgärder uppnåtts än.

Det är inte ett område i myrskyddsplanen som klassas till en av skyddsnivåerna utan all areal i området, ett område kan alltså ha fler delområden som har olika skyddsnivåer.

Om skyddet är tillräckligt för att bevara naturvärdena eller inte får utvärderas i andra sammanhang och kan komma att inkluderas i en senare version av indikatorn när genomförandet är närmare mål.

Resultat

Totalt ingår 681 963 hektar i myrskyddsplanen, varav 28 procent var skyddade redan 1994. Vid årsskiftet 2017/18 var 387 817 hektar (57 procent) ”Skyddat”. Därutöver var 81 290 hektar (12 procent) med i ”Natura”.  Ytterligare 24 866 hektar (4 procent) hade färdig markåtkomst som är ett steg på vägen mot ”Skyddat”. I samband med till exempel detaljavgränsning av skyddade områden har det beslutats att inte gå vidare med skyddsåtgärder för 16 874 hektar (2 procent). För 171 115 hektar (25 procent) saknas resultat från olika skyddsåtgärder. För 373 av de 643 områdena i myrskyddsplanen anses skyddsåtgärderna vara klara och att det inte finns behov att göra ytterligare insatser.

Treårsperioden 2015–2017 har ”Inga resultat” minskat med i snitt 2 721 hektar/år. Med den takten kommer det ta ytterligare 63 år till ”Inga resultat” nått målet, dvs 0. Sedan kan ytterligare åtgärder behövas t.ex. att göra ett reservat av ett område som bara är Natura 2000 eller bara har markåtkomsten genomförd.

Mer info

Läs mer om indikatorns utformning under Metodik. Se underlagsdata och mer detaljerade diagram samt information om myrskyddsplanen under Fördjupning.

Metod

Delmängden "Inga resultat" för Myrskyddsplanen totalt. Se metodik för hela indikatorn nedan.

Delmängden "Inga resultat" av indikatorn indelat i olika storleksklasser för varje län. Se metodik för hela indikatorn nedan.

Metodik för indikatorn i sin helhet

Indikatorn mäter miljöarbetets skyddsinsatser för områdena i myrskyddsplanen. Indikatorn baseras på alla områdena i Myrskyddsplanen (reviderad 2007 korrigerad till och med 2016) oavsett deras skyddsnivå när planen togs fram. Uppföljningen baseras på areal för olika skyddsnivåer vid årsskiftena. Skyddsnivån delas in i 5 grupper.

1. Skyddat

Areal med laga kraftvunnet skydd som nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde. Areal med överlappande skydd räknas endast en gång. Skyddad areal där skyddsformen/föreskrifter/avgränsning inte är tillräckligt för att bevara naturvärdena utan ska förbättras räknas av praktiska skäl med, även om det inte är helt korrekt.

2. Natura

Areal som inte uppfyller krav för grupp 1, men som ligger inom Natura 2000-område för naturtyper.

3. Markåtkomst

Areal som inte uppfyller krav för grupp 1–2, men där markåtkomsten är genomförd (avtal om intrångsersättning eller köp/byte finns).

4. Skyddas ej

Areal som inte uppfyller krav för grupp 1–3 och där stat och kommun inte kommer gå vidare med ytterligare skyddsinsatser.

5. Inga resultat

Areal som inte uppfyller krav för grupp 1–4, dvs areal som ska skyddas men där skyddsåtgärder inte påbörjats eller pågår men inte gett resultat än.

Resultatet baseras på uppgifter i områdesskyddets databaser och länsstyrelsens bedömning av vilka områden som ingår i gruppen ”Inga resultat”.

Bedömningsstöd för om skyddsåtgärder är klara

Nedan gäller utifrån indikatorns perspektiv om miljöarbetet är klart eller inte, dvs om ytterligare skyddsåtgärder anses behövs eller inte. Utvärdering av hur bra skyddet fungera eller inte, dvs om föreskrifter är bra utformade, gränser bra lokaliserade, skötseln är lämplig och sker i tillräcklig omfattning med mera sker i andra sammanhang.

Skyddsåtgärder kan bedömas vara klara om någon av följande punkter uppfylls och staten intet ser skäl till att gå vidare med skyddsinsatser.

 • Myrskyddsplaneområdet har skydd som NP/NR/KR/BS/NVO1och/eller ingår i Natura 20002. NP/NR/KR/BS/NVO och Natura kan överlappa helt, delvis eller inte alls, men tillsammans täcker de hela myrskyddsplaneområdet.
 • Området är delvis skyddat som NP/NR/KR/BS/NVO1 och/eller delvis skyddat som Natura20002. Tillsammans täcker de inte hela myrskyddsplaneområdet. Resterande areal avser länsstyrelsen inte att gå vidare med skyddsåtgärder för. Anledningen till att inte gå vidare kan vara av arronderingsskäl, att frivilligt skydd ägt rum, att naturvårdsavtal tecknats, att naturvärden är för låga eller har förstörts och att restaureringsambitioner saknas.
 • Området är varken skyddat som NP/NR/KR/BS/NVO eller som Natura2000 men ett långsiktigt bekräftat frivilligt skydd, skydd genom naturvårdsavtal eller annan överenskommelse är befäst.
 • Området är varken är skyddat som NP/NR/KR/BS/NVO eller som Natura2000 men alla skyddsambitioner har upphört pga förstörda naturvärden eller fattade beslut om omfattande exploatering.

Skyddsåtgärder bedöms INTE vara klara om någon av följande punkter uppfylls.

 • Det saknas medel för markåtkomst/skyddsprocess för myrskyddsplaneområde som varken är NP/NR/KR/BS/NVO1 eller Natura20002 eftersom andra områden ges högre prioritet för skydd som NP/NR/KR/BS1. Det gäller även om myrskyddsplaneområdet är lågt prioriterat för reservatsbildning på lång sikt jämfört med områden med andra naturtyper.
 • Markåtkomsten är helt eller delvis genomförd, men inte skyddet som NP/NR/KR/BS1.

1 Förutsatt att beslut vunnit laga kraft. Markåtkomsten behöver inte vara genomförd.

2 Förutsatt att regeringen fattat beslut om Natura 2000 och länsstyrelsen bedömer att Natura-regelverket är tillräckligt för att klara naturvärdena.

Underlaget

Det görs en korskörning mellan GIS-skiktet för Myrskyddsplanens områden jämfört med GIS-skikten för områden skyddade som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, kulturreservat och biotopskyddsområde. För resterande areal görs körning mot GIS-skikt för Natura2000 (pSCI/SCI/SAC). För kvarvarande areal görs körning mot GIS-skikt med genomförd markåtkomst. Naturvårdsverket skickar underlag från dessa datakörningar till länsstyrelserna och ber dem lämna sin bedömning av huruvida de samlade skyddsåtgärderna för ett område är tillräckliga och kan räknas som klara eller inte.

Länsstyrelserna tar ställning till vilka områden vars skyddsåtgärder är klara eller inte och skickar denna information till Naturvårdsverket. Se bilaga 1 för hur bedömningen ska gå till. Naturvårdsverket sammanställer data och beräknar areal för skyddsnivå 4–5.

Indikatorn kommer att visa utvecklingen från 2007 och framåt. För perioden 2007–2011 är dock inte indikatorn helt komplett eftersom vissa data inte kan rekonstrueras utan att gå igenom alla beslut manuellt. Indikatorn uppdateras årligen första kvartalet.

Ansvariga

Naturvårdsverket ansvarar för indikatorn, ansvarig handläggare är miljömålskoordinator för Myllrande våtmarker. Naturvårdsverket är ansvarig för att de GIS-skikt som används är korrekta. Länsstyrelserna ansvarar för att registrera nya beslut om skyddade områden och att efter uppmaning från Naturvårdsverket göra bedömningen om insatser är klara eller inte.

Fördjupning

Resultat för indikatorn i sin helhet

Myrskyddsplanen

Naturvårdsverket tog fram Myrskyddplan för Sverige 1994. Planen innehåller de oskyddade myrar som Naturvårdsverket ansåg borde ges ett långsiktigt skydd och de myrar som 1994 låg i skyddade områden och hade höga naturvärden. Myrskyddplanen från 1994 ersattes med en reviderad version våren 2007. Sedan dess har planen korrigerats (korrektur med tillhörande GIS-skikt) 2013 och 2016. Efter den senaste översynen ingår totalt 681 963 hektar fördelade på 644 områden i myrskyddsplanen.

Areal som överlappar mellan 1994 och 2007

Totalt överlappar ursprungsplanen och den reviderade planen 2007 med 468 564 hektar, varav 50 procent är våtmark.

Areal i planen från 1994 som togs bort 2007

Vid översynen togs 422 367 hektar bort, varav 38 procent var våtmark. Den areal som togs bort utgjordes huvudsakligen av: några mycket stora reservat med mkt myr i Norrbottens län, några områden som innehöll annan våtmark än myr, områden som hunnit förstöras, areal som det beslutats att den inte skulle ingå i reservat efter detaljavgränsning.

Utökad areal 2007

Vid översynen lades 213 728 hektar till, varav 44 procent var våtmark. Den areal som adderades utgjordes huvudsakligen av: nya områden baserad på ny kunskap om våtmark i Norrbottens län, rikkärr och sumpskog, ersättningsområden för områden som hunnit förstöras, areal som det beslutats att den skulle ingå i reservat efter detaljavgränsning och som inte ursprungligen var med.

Justeringar till och med 2016

I översynen 2016 tog 226 hektar bort. 

Här får du tag i Myrskyddsplanen

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:
Naturvårdsverket - Jenny Lonnstad

Ansvarig myndighet för indikatorn Myrskyddsplanens genomförande: Naturvårdsverket