Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådets uppdrag pågår till den 6 maj 2022.

Delredovisning i oktober 2018

Miljömålsrådet har släppt sin delredovisning för de första fyra åren av uppdraget att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. I rapporten redovisas alla åtgärder som rådet har initierat och genomfört i samverkan, samt alla förslag som rådet har lämnat till regeringen under denna period. De har också gjort en egen utvärdering av sitt arbete, som kom fram till att de samverkansåtgärder som de gemensamt arbetat med leder till konkreta resultat som troligen inte kommit till stånd om inte rådet funnits.

Miljömålsrådets åtgärder 2018

För tredje året i rad gör nationella myndigheter tillsammans med länsstyrelserna tydliga åtaganden för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet har identifierat 17 konkreta frågor där rådet stärker samarbetet för att öka takten och effektiviteten i miljöarbetet.

Några exempel på frågor där myndigheterna ska samverka mer från och med 2018 är:

 • Samverkan i samhällsplaneringen
 • En innovativ och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling

Miljömålsrådet och dess ledamöter.

Mer om Miljömålsrådet

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ordförande är Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. I Miljömålsrådet ska myndigheterna mötas för att diskutera och besluta om åtaganden.

Miljömålsrådet ersatte Miljömålsforum som bildades år 2010 och var ett forum för miljöministern och myndighetschefer. Miljömålsrådet ska slutredovisa sitt arbete den 6 maj 2022.

De 18 medverkande myndigheterna

 • Boverket
 • Energimyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna, genom Länsstyrelsen i Uppsala län
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Upphandlingsmyndigheten

Kontakta Miljömålsrådet

Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket. De medverkande myndigheterna har även ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Miljömålrådets kansli på Naturvårdsverket når du via e-postadressen:

miljomalsradet@naturvardsverket.se