Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden

Långsiktigt skydd enligt lag är viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv och för att tillvarata grundläggande värden som rent vatten och ren luft samt oförstörd natur.

Ämne: Biologisk mångfald   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 27 mars 2020

Detta innebär målet

Etappmålet om skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden är att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt tio procent av Sveriges marina områden senast år 2020 bidrar till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.

Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl förbundna system där reservat, andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder eller miljöanpassat brukande ingår. Systemen ska vara väl integrerade i omgivande landskap och förvaltas på ett effektivt och inkluderande sätt.

Skydd av områden ska till år 2020 utökas med minst 1 142 000 hektar räknat från år 2012 enligt följande:

  • Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. Detta ska ske genom att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka 150 000 hektar skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellt skydd nedan gränsen för fjällnära skog.
  • Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning med cirka 200 000 hektar skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla höga naturvärden till totalt 1 450 000 hektar.
  • Det formella skyddet av våtmarker har ökat med cirka 210 000 hektar genom att myrar med höga naturvärden i den nationella myrskyddsplanen skyddas.
  • Det formella skyddet av sjöar och vattendrag har ökat med minst 12 000 hektar.
  • Det formella skyddet av marina områden har ökat med minst 570 000 hektar.
  • De ekologiska sambanden har stärkts så att skyddade och på andra sätt bevarade områden och biotoper är väl förbundna och integrerade i landskapet, inklusive den marina miljön, genom att den gröna infrastrukturen har utvecklats och förstärkts.

Resultat för etappmålet

Det saknas betydande arealer samtidigt som kvalitetsmått saknar förutsättningar för att tillgodoses.

Arealmålet för skydd av marina områden har uppnåtts och målet för sjöar och vattendrag bedöms kunna nås. Arealmålet för formellt skydd av skog bedöms inte vara möjligt att nå till 2020 med nuvarande anslag, som för 2020 innebär en lägre nivå än 2019 motsvarande cirka 100 miljoner kronor mindre för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen vardera. Cirka 190 000 hektar frivilliga avsättningar saknas för måluppfyllnad i skog och 170 000 hektar saknas för måluppfyllnad av våtmarker.

Mer effektiva förutsättningar för att genomföra områdesskydd samt förvaltning av redan skyddade områden behövs.

Naturvårdsverket bedömer att den årliga förlusten av värdefulla skogar under 2012-2019 är större än den skogsareal som varje år undantas för att ges ett formellt skydd. Myndigheten konstaterar vidare att det intensiva brukandet av skogslandskapet motverkar målet om stärkta ekologiska samband i landskapet.

Nås etappmålet?

Målet nås inte inom uppsatt tid.

Mer information

Olle Höjer Naturvårdsverket olle.hojer@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket