Formellt skyddad produktiv skog

Skyddad produktiv skog

Totalt är 4 procent av den produktiva skogen formellt skyddad i nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller Natura 2000.

Ladda ner diagramdata

Skriv ut diagram

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/skyddad-produktiv-skog/

De länder som antagit konventionen för biologisk mångfald, däribland Sverige, beslutade 2010 om en plan med ett globalt mål för skydd av natur. Målet innebär bland annat att 17 procent av landytan ska ha ett ekologiskt representativt skydd till 2020. Målet ska omfatta sammanhängande nätverk av väl förvaltade skyddade områden för biologisk mångfald.

Skogen är den naturtyp i vårt land som har lägst andel skydd. För att vi ska nå miljömålen och våra internationella åtaganden till år 2020 behöver mer skog skyddas varje år. Intrångsersättning, köp, ersättningsmark och bidrag används för att bevara de mest skyddsvärda skogarna.

Utöver formellt skydd av skog omfattar gällande etappmål om Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden även värdefulla skogar som markägarna förväntas undanta från skogsbruk.

Metod

Indikatorn består av arealuppgifter för formellt skyddad produktiv skog i nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och Natura 2000 i procent av total arealen produktiv skog i Sverige och år.

Uppgifter om skyddade områden tas från Naturvårdsregistret i VIC-Natur varifrån också uppgifter om föreskrifter mot skogsbruk tas fram. Naturtypsfördelningen baseras på Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden (KNAS).

Arealuppgifterna analyseras och kvalitetssäkras av Metria i GIS-miljö.

Naturvårdsverket finansierar data som levereras varje år.

Tidsperioden börjar 1909.

Indikatorn uppdateras varje år.

Fördjupning

Läs mer om etappmålet Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden

Officiell statistik för skyddade områden finns i rapporten "Skyddad natur" från SCB, Statistiska Centralbyrån: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/skyddad-natur/

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:

Kontakt för indikatorn

Lena Svärd Handläggare lena.svard@naturvardsverket.se 010-698 12 65

Ansvarig myndighet för indikatorn Skyddad produktiv skog: Naturvårdsverket