Formellt skyddad produktiv skog

Skyddad produktiv skog

Drygt 4 procent av den produktiva skogen är formellt skyddad i nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, skogligt biotopskyddsområde eller Natura 2000.

Ladda ner diagramdata för Skyddad produktiv skog

Skriv ut diagram för Skyddad produktiv skog

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/skyddad-produktiv-skog/

De länder som antagit konventionen för biologisk mångfald, däribland Sverige, beslutade 2010 om en plan med ett globalt mål för skydd av natur. Målet innebär bland annat att 17 procent av landytan ska ha ett ekologiskt representativt skydd till 2020. Målet ska omfatta sammanhängande nätverk av väl förvaltade skyddade områden för biologisk mångfald.

Målet har nu löpt ut men nya mål håller på att tas fram.

EU-kommissionen presenterade 2020 en strategi för biologisk mångfald till 2030 där en målsättning är att rättsligt skydda minst 30 procent av EU:s landyta. I strategin ingår också att ska bidra till arbetet inom konventionen för biologisk mångfald och ett globalt ramverk med nya mål för perioden efter 2020, med en övergripande ambition att före 2050 säkerställa en situation där alla världens ekosystem har restaurerats, är motståndskraftiga och skyddas i tillräcklig utsträckning.

Skogen är den naturtyp i vårt land som har lägst andel skydd. För att vi ska nå miljömålen och våra internationella åtaganden till år 2030 behöver mer skog skyddas varje år. Intrångsersättning, köp, ersättningsmark och bidrag används för att bevara de mest skyddsvärda skogarna.

Den officiella statistiken tar även med ytterligare några kategorier som formellt skydd av skog jämfört med denna indikator.

Metod

Indikatorn består av arealuppgifter för formellt skyddad produktiv skog i nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, skogligt biotopskyddsområde och Natura 2000 i procent av total arealen produktiv skog i Sverige och år.

Uppgifter om skyddade områden tas från Naturvårdsregistret i VIC-Natur varifrån också uppgifter om föreskrifter mot skogsbruk tas fram. Naturtypsfördelningen har tidigare baserats på Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden (KNAS).

Från och med 2018 års statistik är Nationella marktäckedata (NMD) källa till statistik över naturtyper och formellt skyddad skog, vilket innebär förändringar i både definitioner och statistiska värden. NMD har i flera fall andra definitioner av naturtyper än tidigare källor för statistiken. NMD använder sig av FAOs definition av vad som är skog, medan KNAS använder sig av Lantmäteriets avgränsning av skogsmark. Förändringen i statistik över skogsmark berör framförallt improduktiv skogsmark.

Föreskrifterna som används inom analysen återspeglar hur föreskrifterna såg ut den 8 januari 2019. Därför blir tidsserien inte rättvisande kronologiskt då dessa inte har information kring när de började gälla (alternativt upphöra).

Arealuppgifterna analyseras och kvalitetssäkras av Metria i GIS-miljö.

Naturvårdsverket finansierar data som levereras varje år.

Tidsperioden börjar 1909.

Indikatorn uppdateras varje år.

Fördjupning

Sammanhållen statistik för formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark finns på Statistiska Centralbyråns (SCB) webbplats: https://www.scb.se/mi0605 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:

Kontakt för indikatorn

Naturvårdsverket Kundtjänst kundtjanst@naturvardsverket.se 010-698 10 00

Ansvarig myndighet för indikatorn Skyddad produktiv skog: Naturvårdsverket