Återställande av vattendrag i Lögdeälven

ReBorN är ett Life-projekt där man återställer 200 kilometer vattendrag i Västerbotten och i Norrbotten. Restaureringen återskapar livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur.

Sidan senast uppdaterad: 28 november 2018

Västerbottens län har över 8000 kilometer allmän flottled där stora delar har påverkat den biologiska mångfalden negativt. För att underlätta timmertransport har raka flottleder dragits, vilket har stört naturliga samband i landskapet.

Så går det till

Just nu pågår ett restaureringsarbete med målet att återställa livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur. Arbetsledaren för projektet har en bakgrund inom biologi och instruerar grävmaskinister hur stenar och block ska läggas ut för att efterlikna den tidigare miljön. Under restaureringsarbetet så behålls vatten under längre tid i systemet, vilket ger vattendragen en möjlighet att svämma över på ett sätt som de inte har gjort förut. Det hjälper zoner mellan land och vatten som är rika på arter.

Effekter

Redan nu går det att se att de lekbottnar man planterade under sommaren 2018 har tagits i anspråk av lax. Fiskens återkomst stimulerar även turistnäringen och sportfisket. Den kan vara en resurs som kan nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt som en ekosystemtjänst. Restaureringen leder också till att fler får ta del av den stora naturtillgången som älven är. Målet är att återställa naturen som den en gång varit och ge förutsättning för ett levande landskap.