Restaurering av strandängar och ekhagar i Nyköping

Vid Arnö Strandpark i Nyköping har ett 20 hektar stort område av strandängar restaurerats. Det har gett positiva effekter både för natur, djur och boende i området.

Sidan senast uppdaterad: 6 november 2018

I arbetet har värdefulla naturmiljöer lyfts fram, då strandängarna har bundits ihop när igenväxning av al, vide och björk har rensats bort. Detta har gett stora öppna ytor som kor kan beta på. Korna har i sin tur gynnat den biologiska mångfalden. De har också visat sig ha ett stort socialt värde då djuren har uppskattats mycket av de boende i området.

Studier har visat att människor mår bra av tätortsnära natur. I anslutning till strandängarna håller ett äldreboende och ett stort bostadsområde på att byggas.

Nyköping har många fina naturmiljöer nära bebyggelse där det är rikt på träd som ekar och det rör sig många arter. Med en långsiktig planering binds gröna korridorer ihop för människor att röra sig igenom och njuta av och för arter att sprida sig i. Med det skapas nya livsmiljöer för både människor, växter och djur. Genom att arbeta med grön infrastruktur och sammanfoga olika delar i landskapet bidrar man också till att bygga hållbara samhällen. Åtgärderna har gynnat både människans boendemiljö och naturens livsutrymme.