Preciseringar av Ett rikt odlingslandskap

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringarna av miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

Tolv preciseringar

Regeringen har fastställt tolv preciseringar av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap:

 • Åkermarkens egenskaper och processer
  Åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna.

 • Jordbruksmarkens halt av föroreningar
  Jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att ekosystemens funktioner, den biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas.

 • Ekosystemtjänster
  Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.

 • Variationsrikt odlingslandskap
  Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter.

 • Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
  Naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

 • Växt- och husdjursgenetiska resurser
 • Husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart bevarade.

 • Hotade arter och naturmiljöer
  Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig.

 • Främmande arter och genotyper
  Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.

 • Genetiskt modifierade organismer
  Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.

 • Bevarade natur- och kulturmiljövärden
  Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade.

 • Kultur- och bebyggelsemiljöer
  Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

 • Friluftsliv
  Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för människor.