Preciseringar av Giftfri miljö

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringen av miljömålet Giftfri miljö.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

Sex preciseringar

Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö:

 • Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen
  Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.

 • Användningen av särskilt farliga ämnen
  Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.

 • Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper
  Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.

 • Förorenade områden
  Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön

 • Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper
  Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning.

 • Information om farliga ämnen i material och produkter
  Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.