Preciseringar av Hav i balans samt levande kust och skärgård

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringarna av miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

Elva preciseringar

Regeringen har fastställt elva preciseringar av miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård:

 • God miljöstatus
  Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341).

 • God ekologisk och kemisk status
  Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

 • Ekosystemtjänster
  Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.

 • Grunda kustnära miljöer
  Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur.

 • Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
  Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer samt att naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande arter fortlever i livskraftiga bestånd.

 • Hotade arter och återställda livsmiljöer
  Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla kust- och havsvatten.

 • Främmade arter och genotyper
  Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden och kulturarvet.

 • Genetiskt modifierade organismer
  Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.

 • Bevarade natur- och kulturmiljövärden
  Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

 • Kulturlämningar under vatten
  Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet.

 • Friluftsliv och buller
  Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.