Utsläpp till luft av ammoniak

Utsläpp av ammoniak

Ladda ner diagramdata för Utsläpp av ammoniak

Skriv ut diagram för Utsläpp av ammoniak

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/ammoniakutslapp/

Ammoniakutsläpp Karta

Ladda ner karta för Ammoniakutsläpp Karta

Skriv ut diagram för Ammoniakutsläpp Karta

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/ammoniakutslapp/

Djurhållning inom jordbruket är den största utsläppskällan  

Utsläppen av ammoniak i Sverige, var 60 300 ton 2015. Det är åtta procent lägre än 1990. Mellan 2014 och 2015 ökade utsläppen något.

Ammoniak bidrar till bland annat försurning och övergödning. Utsläpp av ammoniak till luft uppstår bland annat vid hantering av gödsel inom jordbruket, men ammoniak kan även bildas som en biprodukt i katalysatorer hos fordon

Till år 2020 har Sverige ett åtagande, enligt Göteborgsprotokollet, att minska utsläppen av ammoniak till 49 000 ton.

Ammoniak bidrar till bland annat försurning och övergödning. Utsläpp av ammoniak till luft uppstår bland annat vid hantering av gödsel inom jordbruket, men ammoniak kan även bildas som en biprodukt i katalysatorer hos fordon.

Jordbruket stod 2015 för 86 procent av ammoniakutsläppen till luft i Sverige. Hur stora utsläppen blir, avgörs av antalet djur samt av hur gödseln lagras och sprids.

Sammantaget har utsläppen minskat. Detta beror på att antalet mjölkkor minskat och att antalet biffkor ligger på ungefär samma nivå som 1990, samtidigt som produktionen effektiviserats. En ökad import av mjölk- och köttprodukter gör att utsläppen istället sker i andra länder.

Industrin och avfallssektorn står för fem procent av utsläppen vardera. Pappers- och massaindustrin, samt behandling av avloppsvatten är de största utsläppskällorna.

I transportsektorn är personbilar den dominerande källan, där ammoniak är en biprodukt från bilarnas katalytiska avgasrening.

Metod

Se Metod för diagram.

Uppgifterna är hämtade från Sveriges rapportering av utsläppsdata till CLRTAP (luftvårdskonventionen). På Naturvårdsverkets uppdrag har utsläppsuppgifter tagits fram av SMED (Svenska MiljöEmissionsData), ett konsortium där IVL Svenska Miljöinstitutet, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) ingår.

Metod för beräkningar av de nationella totalutsläppen för olika sektorer se vidare: Informative Inventory Report Sweden 2017

 

 

Se Metod för diagram.

Fördjupning

Mer detaljerad info finns på Naturvårdsverkets webbplats: utsläpp av ammoniak

Om data

Ansvarig myndighet för indikatorn Ammoniakutsläpp: Naturvårdsverket