Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådets uppdrag pågår till den 6 maj 2026.

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2023

Miljömålsrådets årsrapport 2023

För åttonde året i rad gör nationella myndigheter tillsammans med länsstyrelserna tydliga åtaganden för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet har sedan 2019 arbetat i sju programområden. Två av dessa fortsätter nu tillsammans med tre nya programområden som rådet gemensamt har prioriterat för perioden 2023–2026.

Miljömålsrådets programområden är:

 • Ramverk för nationell planering (fortsättning).
 • Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem (fortsätter i modifierad form).
 • Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling.
 • Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden.
 • Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem.

Miljömålsrådet avslutar också följande programområden som pågått sedan 2019:

 • Staten går före.
 • Styrmedel för hållbar konsumtion.
 • Hållbar elektrifiering.
 • Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen.
 • Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem (fortsätter i modifierad form).
 • Insatser för grön infrastruktur.

Miljömålsrådets årsrapport 2023 (pdf 1 MB)

Miljömålsrådet

Mer om Miljömålsrådet

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 19 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ordförande är Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. I Miljömålsrådet ska myndigheterna mötas för att diskutera och besluta om åtaganden.

Miljömålsrådet ersatte Miljömålsforum som bildades år 2010 och var ett forum för miljöministern och myndighetschefer. Miljömålsrådet ska slutredovisa sitt arbete den 6 maj 2026.

De 19 medverkande myndigheterna är: 

Kontakta Miljömålsrådet

Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket. De medverkande myndigheterna har även ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Miljömålrådets kansli på Naturvårdsverket når du via e-postadressen:

miljomalsradet@naturvardsverket.se