Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådets uppdrag pågår till den 6 maj 2026.

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2022

Miljömålsrådets årsrapport och förslag till regeringen 2022

För sjunde året i rad gör nationella myndigheter tillsammans med länsstyrelserna tydliga åtaganden för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Dessutom presenterar rådet i år åtta förslag till regeringen, där rådet identifierat strategiskt viktiga åtgärder för miljöarbetet i Sverige som inte ligger inom de deltagande myndigheternas mandat.

Miljömålsrådet arbetar sedan 2019 i sju programområden:

 • Ramverk för nationell planering.
 • Staten går före.
 • Styrmedel för hållbar konsumtion.
 • Hållbar elektrifiering.
 • Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen.
 • Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem.
 • Insatser för grön infrastruktur.

Miljömålsrådets förslag till regeringen 2022:

 • Ramverk för nationell planering.
 • Mer hållbara måltider i skolan.
 • Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och ungdomar.
 • Cirkulärt Lyft – Stöd till textil- och modeföretag för utveckling och omställning till mer hållbara produkter och affärsmodeller i en cirkulär ekonomi.
 • Regeringen ger Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram målgruppsanpassad information om flexibilitet samt ett uppdrag att skapa och driva en digital plattform med flexibilitetsinformation.
 • Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter göra en gemensam översyn av befintlig lagstiftning för att se om, och i så fall var, det är lämpligt att inkludera efterfrågeflexibilitet.
 • Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på hur ett stöd till styrutrustning för efterfrågeflexibilitet ska utformas.
 • Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att göra en översyn av lagen om kommunal energiplanering.

Miljömålsrådets årsrapport 2022 (pdf 2 MB)

Miljömålsrådet får förlängt uppdrag

Regeringen förlänger Miljömålsrådets mandat med fyra år till den 6 maj 2026. Nytt är att Sametinget kommer att ingå i rådet. Nuvarande ordföranden Göran Enander får ett förlängt mandat, och landshövdingen i Gävleborgs län, Per Bill, blir representant för länsstyrelserna.

Miljömålsrådet i november 2021

Mer om Miljömålsrådet

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ordförande är Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. I Miljömålsrådet ska myndigheterna mötas för att diskutera och besluta om åtaganden.

Miljömålsrådet ersatte Miljömålsforum som bildades år 2010 och var ett forum för miljöministern och myndighetschefer. Miljömålsrådet ska slutredovisa sitt arbete den 6 maj 2026.

De 19 medverkande myndigheterna är: 

Kontakta Miljömålsrådet

Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket. De medverkande myndigheterna har även ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Miljömålrådets kansli på Naturvårdsverket når du via e-postadressen:

miljomalsradet@naturvardsverket.se