Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådets uppdrag pågår till den 6 maj 2022.

Sidan senast uppdaterad: 9 december 2021

Miljömålsrådets årsrapport och förslag till regeringen 2021

För sjätte året i rad gör nationella myndigheter tillsammans med länsstyrelserna tydliga åtaganden för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Dessutom presenterar rådet i år nio förslag till regeringen, där rådet identifierat strategiskt viktiga åtgärder för miljöarbetet i Sverige som inte ligger inom de deltagande myndigheternas mandat.

Miljömålsrådet arbetar i sju programområden:

 • Ramverk för nationell planering
 • Staten går före
 • Styrmedel för hållbar konsumtion
 • Hållbar elektrifiering
 • Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen
 • Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem
 • Insatser för grön infrastruktur

Miljömålsrådets förslag till regeringen 2021:

 • Etappmål för statliga myndigheter om att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med minst 50 procent till 2030 från år 2019.
 • Regeringsuppdrag om beställarnätverk för tjänsteresor så offentliga beställare kan driva utveckling och skapa efterfrågan på lösningar som minskar utsläppen från resor.
 • Etappmål om hyggesfritt skogsbruk.
 • Etappmål om ekologisk funktionalitet i slättbygd.
 • Etappmål om restaurerad eller återskapad grön infrastruktur i anslutning till bebyggelse, natura 2000-områden och värdetrakter.
 • Etappmål om hur grön infrastruktur ska beaktas i beslut och planer som rör mark- och vattenanvändning.
 • Regeringsuppdrag till Trafikverket om ekonomiskt stöd till enskilda väghållare för att stärka viktiga värden för grön infrastruktur.
 • Regeringen ger Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal
 • Regeringen ger möjlighet att överlåta förvaltning av naturvårdsavtal inom staten, från Trafikverket till Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Miljömålsrådets årsrapport 2021 (pdf 1,4 MB)

Miljömålsrådet i november 2021

Mer om Miljömålsrådet

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ordförande är Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. I Miljömålsrådet ska myndigheterna mötas för att diskutera och besluta om åtaganden.

Miljömålsrådet ersatte Miljömålsforum som bildades år 2010 och var ett forum för miljöministern och myndighetschefer. Miljömålsrådet ska slutredovisa sitt arbete den 6 maj 2022.

De 18 medverkande myndigheterna är: 

Kontakta Miljömålsrådet

Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket. De medverkande myndigheterna har även ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Miljömålrådets kansli på Naturvårdsverket når du via e-postadressen:

miljomalsradet@naturvardsverket.se