Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål

Sveriges miljömål fungerar som riktmärken för miljöarbetet i Sverige. Målen visar vägen mot en hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Sveriges miljömål består av ett övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt flera etappmål.

Sidan senast uppdaterad: 2 september 2020

Sedan miljömålen beslutades av riksdagen 1999 har våra nationella miljömål definierat vilken miljö den svenska politiken ska styra mot.

Miljömålssystemets historia

Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen bildar tillsammans miljömålssystemet. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Miljömålen med sina preciseringar beskriver vad som är en god miljö i Sverige. De är utgångspunkten för olika styrmedel och för hela samhällets arbete med miljöfrågor. För att visa hur miljöarbetet går och vad som måste göras finns indikatorer och etappmål som beskriver vad som behöver hända och när.

Tidigare har vi följt upp miljömålen mot årtalet 2020. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030. Därför passar det årtalet bra som nästa hållpunkt för miljömålen. Det kommer därefter att bli aktuellt med nya uppföljningsår längre fram.

Vi har fortfarande långt kvar till att nå de flesta av målen och för flera av miljömålen går utvecklingen åt fel håll. Under de närmaste tio åren behöver alla öka takten i arbetet för att nå miljömålen och genomföra den omvälvande och brådskande samhällsomställning som vi behöver göra.

Generationsmålet – miljöarbete för kommande generationer

Sveriges miljömål

Etappmålen

Vem gör vad?

För att vi ska nå miljömålen måste många arbeta tillsammans.

Vem gör vad i miljömålssystemet

Sveriges miljöarbete

För att vi ska till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta så arbetar Sverige på nationell, regional och lokal nivå med miljöfrågorna. Även det internationella arbetet och arbetet inom EU är viktigt.

Miljöarbete i Sverige

De svenska miljömålen och Agenda 2030

FN har beslutat om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål.

Hållbarhet har alltid tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. För en hållbar samhällsomställning tar vi hänsyn till alla dimensionerna samtidigt. När det gäller miljön handlar Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 om samma utmaningar. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige.

Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen