Miljöarbete i Sverige

Målet för det svenska miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att vi ska uppnå Generationsmålet så arbetar Sverige nationellt, regionalt och lokalt, men också inom EU och internationellt.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2018

Det övergripande målet för svenskt miljöarbete är Generationsmålet. Det innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation. Generationsmålet är fastställt av riksdagen.

För vi ska kunna nå Generationsmålet behöver ekosystemen återhämta sig, människans klimatpåverkan begränsas, den biologiska mångfalden bevaras, den negativa miljöpåverkan på människors hälsa minska och andelen förnybar energi öka. För att vi ska kunna nå dit behöver många arbeta tillsammans. 

För nå Sveriges miljömål styrs miljöarbetet med hjälp av lagstiftning och ekonomiska styrmedel. I Sverige sker arbetet med miljöfrågorna på nationell, regional och lokal nivå. På nationell nivå handlar det om att nationella myndigheter samverkar medan det regionala och lokala arbetet sker inom länsstyrelser, regioner och kommuner.

Viktigt internationellt samarbete

Det svenska miljöarbetet sker också utanför landets gränser, inom EU och internationellt. Många miljöfrågor kräver gränsöverskridande samarbeten. Genom EU kan Sverige driva dessa frågor framåt.

Sverige har anslutit sig till ett 40-tal internationella miljökonventioner. I de flesta av dessa, som till exempel FN:s ramkonvention för biologisk mångfald, agerar EU:s medlemsländer gemensamt.

Det internationella samarbetet är viktigt för att nå Sveriges miljömål, bidra till de globala målen och Agenda 2030.