Avslutade åtgärder utanför Miljömålsrådets programområden

Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Här presenteras slutrapporter från genomförda åtgärder som påbörjades innan Miljömålsrådet började arbeta i programområden (2019).

Sidan senast uppdaterad: 23 januari 2023

Åtgärder 2022

Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser – för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment (pdf 991 kB)

Åtgärder 2021

Brukningsvärd jordbruksmark – för vem, till vad och när? (pdf 62 kB)

Nationella åtgärder för att nå en acceptabel dioxinsituation (pdf 89 kB)

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag (pdf 104 kB)

Vägledning livscykelanalys för transportinfrastruktur (pdf 129 kB)

Åtgärder 2020

Hållbar utvinning av omställningsmineral för en grön framtid (pdf 148 kB)

Klimatstyrning av konsumtionen - elektronik och vitvaror (pdf 409 kB)

Miljökrav vid upphandling för efterbehandling av förorenade områden (pdf 174 kB)

Samarbete kring utveckling av inventering av skogslandskapets nyckelbiotoper (pdf 118 kB)

Kommunikation om ekosystemtjänster genom etablerat nätverk (pdf 235 kB)

Påskynda tillgängliggörandet av information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter - med fokus på sammansatta varor (pdf 257 kB)

Samverkan för en innovativ och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling (pdf 140 kB)

Åtgärder 2019

Storstadsutveckling - behov av undermarksplanering (pdf 4,1 MB)

Isälvsavlagringar som värdefulla natur- och kulturmiljöer (pdf 155 kB)

Bevarande och skydd av källmiljöer (pdf 3,7 MB)

Flygbuller i fjällen (pdf på Transportstyrelsens webbplats)

Utredning av omfattningen av trålfiskets skador på forn- och kulturlämningar på havets botten (pdf 152 kB)

Stöd till kommuners arbete med hållbara livsstilar (pdf 333 kB)

Utveckling av strategin för åtgärder inom vattenkraften (pdf 1,2 MB)

Samverkan kring toalettavfall från fritidsbåtar, på land och i vattnet (pdf på Transportstyrelsens webbplats)

Åtgärder 2018

Materialförsörjningsplanering (pdf 4,8 MB)

Utveckla Bilsvar – underlätta för konsumenter att jämföra bilmodellers klimatpåverkan (pdf 180 kB)

Tillsynsvägledning för uv-skyddade utemiljöer (pdf 79 kB)

Bioenergi på rätt sätt (pdf 147 kB)

Plattform för hållbar stadsutveckling (pdf 332 kB)

Energiproduktion av biomassa från infrastruktur (pdf 153 kB)

Kostnadseffektivare vattenskydd (pdf 119 kB)

Moderna bromsblock - en förstudie (pdf 260 kB)

Åtgärder för alternativ till kemisk bekämpning av växtskadegörare - behov av ökade satsningar på icke-kemiska metoder inom växtskyddet (pdf 196 kB)

Workshop om samverkan kring miljömålsfrågor vid inför-livande av ändringar i EU-direktiv (pdf 191 kB)

Hållbart företagande och Miljöintregrering, samverkansåtgärder där Tillväxtverket haft drivansvar (pdf 208 kB)

Användning av livsmedelsavfall till foder (pdf på Jordbruksverkets webbplats)

Åtgärder 2017

Utveckla Hallå konsument och Utveckla information om märkning i Hallå konsument (pdf 160 kB)

Initiativ till myndighetssamverkan kring frågor som rör konsumtion i förhållande till barn och unga (pdf 129 kB)

Bioenergi på rätt sätt - om hållbar bioenergi i Sverige och andra länder (pdf 2,2 MB)

Förstudie om vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål (pdf 693 kB)

Slutrapport: Förstudie om vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål (pdf 114 kB)

Vägledning för företag i anslutning till strategi för giftfria och resurseffektiva kretslopp (pdf 137 kB)

Skyddsavstånd och zoner i odlingslandskapet - minskad komplexitet och ökad miljönytta (pdf 737 kB)

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet – sammanfattning av ett seminarium (pdf 226 kB)

Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark (pdf 1,5 MB)

Stadsmiljöavtal 2.0 (pdf 170 kB)

Slutredovisning av Energimyndighetens samverkansåtgärder i Miljömålsrådet (172 kB)

Minskade koldioxidutsläpp från flygresor (695 kB)

Metodik för samhällsekonomisk analys av regleringar (pdf 112 kB)

Sammanställning gällande utformning och underhåll av konstgräsplaner för minskad spridning av gummigranulat (pdf 23 kB)

Förstudie för att kunna utveckla scenarier för utvecklingen av ett klimatvänligt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk (pdf 135 kB)

Förstudie för att kunna utveckla framtidsscenarier för effekter på utsläppen av klimat- och luftföroreningar av utvecklingen inom byggsektorn i Sverige (pdf 152 kB)

Åtgärder 2016

Strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald (pdf på Jordbruksverkets webbplats)

Fysisk påverkan i jordbruksvatten – ett dialogprojekt mellan Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket (pdf på Jordbruksverkets webbplats)