Avslutade åtgärder utanför Miljömålsrådets programområden

Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Här presenteras slutrapporter från genomförda åtgärder som påbörjades innan Miljömålsrådet började arbeta i programområden (2019).

Sidan senast uppdaterad: 23 januari 2023

Åtgärder 2023

Miljömålsrådsåtgärd Scenarioanalys för klimatneutral bygg- och anläggningssektor (pdf)

Åtgärder 2022

Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser – för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment (pdf )

Åtgärder 2021

Brukningsvärd jordbruksmark – för vem, till vad och när? (pdf)

Nationella åtgärder för att nå en acceptabel dioxinsituation (pdf)

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag (pdf)

Vägledning livscykelanalys för transportinfrastruktur (pdf)

Åtgärder 2020

Hållbar utvinning av omställningsmineral för en grön framtid (pdf)

Klimatstyrning av konsumtionen - elektronik och vitvaror (pdf)

Miljökrav vid upphandling för efterbehandling av förorenade områden (pdf)

Samarbete kring utveckling av inventering av skogslandskapets nyckelbiotoper (pdf)

Kommunikation om ekosystemtjänster genom etablerat nätverk (pdf)

Påskynda tillgängliggörandet av information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter - med fokus på sammansatta varor (pdf)

Samverkan för en innovativ och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling (pdf)

Åtgärder 2019

Storstadsutveckling - behov av undermarksplanering (pdf)

Isälvsavlagringar som värdefulla natur- och kulturmiljöer (pdf)

Bevarande och skydd av källmiljöer (pdf)

Flygbuller i fjällen (pdf på Transportstyrelsens webbplats)

Utredning av omfattningen av trålfiskets skador på forn- och kulturlämningar på havets botten (pdf)

Stöd till kommuners arbete med hållbara livsstilar (pdf)

Utveckling av strategin för åtgärder inom vattenkraften (pdf)

Samverkan kring toalettavfall från fritidsbåtar, på land och i vattnet (pdf på Transportstyrelsens webbplats)

Åtgärder 2018

Materialförsörjningsplanering (pdf)

Utveckla Bilsvar – underlätta för konsumenter att jämföra bilmodellers klimatpåverkan (pdf)

Tillsynsvägledning för uv-skyddade utemiljöer (pdf)

Bioenergi på rätt sätt (pdf)

Plattform för hållbar stadsutveckling (pdf)

Energiproduktion av biomassa från infrastruktur (pdf)

Kostnadseffektivare vattenskydd (pdf)

Moderna bromsblock - en förstudie (pdf)

Åtgärder för alternativ till kemisk bekämpning av växtskadegörare - behov av ökade satsningar på icke-kemiska metoder inom växtskyddet (pdf)

Workshop om samverkan kring miljömålsfrågor vid inför-livande av ändringar i EU-direktiv (pdf)

Hållbart företagande och Miljöintregrering, samverkansåtgärder där Tillväxtverket haft drivansvar (pdf)

Användning av livsmedelsavfall till foder (pdf på Jordbruksverkets webbplats)

Åtgärder 2017

Utveckla Hallå konsument och Utveckla information om märkning i Hallå konsument (pdf 160 kB)

Initiativ till myndighetssamverkan kring frågor som rör konsumtion i förhållande till barn och unga (pdf)

Bioenergi på rätt sätt - om hållbar bioenergi i Sverige och andra länder (pdf)

Förstudie om vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål (pdf)

Slutrapport: Förstudie om vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål (pdf)

Vägledning för företag i anslutning till strategi för giftfria och resurseffektiva kretslopp (pdf)

Skyddsavstånd och zoner i odlingslandskapet - minskad komplexitet och ökad miljönytta (pdf)

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet – sammanfattning av ett seminarium (pdf)

Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark (pdf)

Stadsmiljöavtal 2.0 (pdf)

Slutredovisning av Energimyndighetens samverkansåtgärder i Miljömålsrådet (pdf)

Minskade koldioxidutsläpp från flygresor (pdf)

Metodik för samhällsekonomisk analys av regleringar (pdf)

Sammanställning gällande utformning och underhåll av konstgräsplaner för minskad spridning av gummigranulat (pdf)

Förstudie för att kunna utveckla scenarier för utvecklingen av ett klimatvänligt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk (pdf)

Förstudie för att kunna utveckla framtidsscenarier för effekter på utsläppen av klimat- och luftföroreningar av utvecklingen inom byggsektorn i Sverige (pdf)

Åtgärder 2016

Strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald (pdf på Jordbruksverkets webbplats)

Fysisk påverkan i jordbruksvatten – ett dialogprojekt mellan Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket (pdf på Jordbruksverkets webbplats)