Bara naturlig försurning - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Bara naturlig försurning. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022

Det här kan företag göra

  • Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
  • Minska körsträckan.
  • Utbilda i effektiv körteknik.
  • Gå från fossil el och energi till förnybar.
  • Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att använda spillvärme eller förnybara bränslen.
  • Efterfråga renare sjötransporter för företagets transporter. Utsläpp av svavel, kväve, partiklar och koldioxid minskas bland annat genom en övergång till alternativa drivmedel såsom metanol, LNG, bränsleceller och i viss mån eldrift och vindkraft. Använd Clean shipping index (CSI) som är ett verktyg för transportköpare att utvärdera fartygs miljöprestanda. 
    Clean shipping index (extern webbplats)