Bara naturlig försurning - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Bara naturlig försurning. Åtgärderna är sammanställda av Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022
  • Generellt kan kommunerna verka för att minska utsläppen av främst kväveoxider från trafiken genom planering och utbyggnad av kommunala transportsystem.
  • Kommunala värmeverk kan genom lämpligt bränsleval och teknikutveckling producera aska som lämpar sig för spridning i skogsmark i samverkan med lokala entreprenörer och markägare.
  • Kommuner bör verka för att skogsbruket bedrivs så att försurningen av mark och vatten blir så begränsad som möjligt.