Begränsad klimatpåverkan - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 7 februari 2018

Det här kan företag göra

 • Genomlys företagets grundläggande affärsidé utifrån ett klimatperspektiv som ett underlag för att identifiera åtgärder med störst inverkan.
 • Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror.
 • Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
 • Minska körsträckan.
 • Öka användningen av resfria möten.
 • Underlätta för distansarbete.
 • Öka användningen av cykel och kollektiva färdmedel.
 • Utbilda i effektiv körteknik.
 • Gå från fossil el och energi till förnybar.
 • Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att använda spillvärme eller förnybara bränslen.
 • Gå från jungfruliga råvaror till återanvändning och återvunna råvaror.
 • Gå från fossila råvaror till förnybara.
 • Designa för reparation, återvinning och ökad livslängd.
 • För tillverkande företag: Undersök affärsmöjligheten i att behålla ägarskapet för företagets produkter och att sälja en tjänst som möjliggör återtag av produkten. En hörnsten i den cirkulära ekonomin som har positiv påverkan på samtliga miljömål.
 • Minska mängden avfall och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning.
 • Minska matsvinnet som genereras av företaget vid till exempel fika, luncher och middagar.
 • Ställ krav på att den största delen av det matavfall som uppkommer behandlas biologiskt så att växtnäringen tas omhand.
 • Minska mängden kött som företaget köper/bjuder på. Läs mer i Köttguiden på WWFs webbplats och i målen Ingen övergödning och Ett rikt odlingslandskap.
  Köttguiden (WWFs webbplats)
  Ingen övergödning
  Ett rikt odlingslandskap
 • Ställ krav på certifierad palmolja i egen tillverkning och i inköpta produkter.
  Roundtable on Sustainable Palm Oil (extern webbplats)
 • Ställ krav på certifierad soja i egen tillverkning eller inköpta produkter.
  Responsible soy (extern webbplats)
 • Efterfråga renare sjötransporter för företagets transporter. Utsläpp av koldioxid med flera klimatvärmande föroreningar kan minskas bland annat genom en övergång till alternativa drivmedel såsom biobränslen, bränsleceller, eldrift och vindkraft. Använd Clean shipping index (CSI) som är ett verktyg för transportköpare att utvärdera fartygs miljöprestanda.
  Clean shipping index (extern webbplats)