Begränsad klimatpåverkan - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Åtgärderna är sammanställda av Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 29 april 2021
 • Ansträngningar inom kommunerna är nödvändiga för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna nås. Kommunerna har genom sin omfattande verksamhet en nyckelroll i klimatarbetet, inte minst genom sitt ansvar för fysisk planering, avfallshantering, gator och trafik. Översiktsplan och detaljplaner hör till centrala instrument.
 • Många kommuner har tagit fram klimatstrategier. För kommunerna, precis som för staten, är det av central betydelse att klimataspekterna integreras i alla politikområden (med relevant tillämpning) och att klimatkonsekvenserna beaktas i hela den politiska beredningsprocessen och inom alla politikområden.
 • Möjligheten att använda miljökrav vid offentlig upphandling är ett viktigt redskap för kommuner och den offentliga sektorn över huvud taget i att minska utsläppen av växthusgaser från sektorn, samtidigt som det kan stödja och driva på utvecklingen och efterfrågan av miljösmarta produkter.
 • Inom samhälls- och transportplanering finns särskilt stora möjligheter för kommunerna att bidra positivt. Exempel på relevanta åtgärdsområden är att se över parkeringsnormer och att främja bilpooler och andra nytänkande mobilitetslösningar. Andra exempel är att fördela och omfördela gatuutrymme så att kollektiv-, gång- och cykeltrafik prioriteras i städer och tätort, att lokalisera bebyggelse i väl kollektivtrafikförsörjda stråk i första hand, och att funktionsblanda och förtäta för att minska bilberoende. Så kallade miljözoner för bättre luftkvalitet kan även bidra till begränsad klimatpåverkan. Modeller för samordnade varutransporter kan vara ett framgångsrikt sätt att minska utsläppen på godssidan. I detaljplaneringen behöver kommunerna se till att bebyggelseutvecklingen inte bidrar till ett ökat trafikarbete med bil och lastbil, genom att inte främja fortsatta etableringar av exempelvis handel och stadsbebyggelse i perifera bilberoende lägen. Istället behöver detaljplanerna liksom översiktsplanerna främja täthet, närhet och funktionsblandning. Detaljplaneringen bör inriktas på att omvandla befintliga bilberoende stadsdelar så att dessa aspekter främjas. I PBL-kunskapsbanken finns ytterligare vägledning kring kommunalt klimatarbete genom översiktsplaneringen och detaljplaneringen.
  Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan (boverket.se)
  Minskad klimatpåverkan i detaljplaneringen (boverket.se)
 • Energianvändningen och klimatpåverkan i byggnaders driftsfas har minskat men det finns potential att minska dessa faktorer ytterligare. Kommuner kan främja den utvecklingen bland annat som ägare av mark och fastigheter, t.ex. genom markanvisningstävlingar med urval utifrån hållbarhetskriterier eller i offentliga upphandlingar av kommunala byggnader. Samtidigt riktas idag alltmer uppmärksamhet mot utsläppen kopplade till byggprocesserna: produktion av byggnadsmaterial (främst cement och stål) och användning av arbets- och anläggningsmaskiner. Här finns stora möjligheter för kommunala klimatinsatser, särskilt i ljuset av det för närvarande omfattande byggande som pågår i vissa kommuner. Att gå före och i upphandlingar ställa krav på minskad klimatpåverkan även under byggskedet är ett sätt att minska utsläppen.
  Bygg och anläggning (upphandlingsmyndigheten.se) 
 • Den finansiella sektorns intresse för klimatfrågan ökar alltmer och här kan kommuner ha en viktig roll. Flera kommuner har fått finansiering till klimatsatsningar genom utfärdandet av så kallade gröna obligationer.
 • Produktion och konsumtion av livsmedel står för en stor del av klimatpåverkan. Större andel klimatvänlig mat och minskat matsvinn inom kommunala verksamheter utgör viktiga åtgärdsmöjligheter.
 • Restaurering av våtmarker på såväl jordbruks- som skogsmark kan under rätt förutsättningar bidra till minskade klimatutsläpp.