Ett rikt odlingslandskap - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Åtgärderna är sammanställda av Jordbruksverket.

Sidan senast uppdaterad: 17 november 2017
  • En långsiktig förvaltning av jordbruksmarken är en förutsättning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt odlingslandskap och för att säkerställa att Sverige har tillgång till livsmedel nu och för kommande generationer. I planarbetet behöver många kommuner utveckla arbetet med långsiktig förvaltning av jordbruksmark. Förutom att korrekt kunna hantera avvägningar mellan olika samhällsintressen vid exploatering av mark behöver kommunerna även ha kompetens om jordbruk och jordbruksmarkens värde utifrån nutida och framtida livsmedelsproduktion och rekreationsvärde.
  • I mån av behov och möjlighet, utveckla kommunala reservat som omfattar odlingslandskapet så att de blir lättillgängliga för allmänhet och för skolverksamhet.
  • I kombination med ordinarie undervisning använda odlingslandskapet som utomhusklassrum för att undervisa barn och ungdomar om natur, kretslopp och jordbrukets betydelse för livsmedelsproduktionen.
  • Utifrån allemansrättens möjligheter och begränsningar, nyttja odlingslandskapet som en stadsnära resurs för rekreation, friluftsliv och livslångt lärande. Ett sådant arbete bör utvecklas i samverkan mellan kommuner och jordbruksnäringen.
  • Inom sin verksamhet välja livsmedel med låg negativ och hög positiv miljöpåverkan.
  • Arbeta med landsbygdsutveckling och underlätta för kommunens invånare att leva, bo och verka på landsbygden.