Ett rikt växt- och djurliv - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Åtgärderna är sammanställda av Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 17 november 2017

Arbetet måste utgå från att den ekologiska dimensionen är ett fundament på vilken de sociala och ekonomiska dimensionerna vilar, utan biologisk mångfald och ekosystem kan de andra dimensionerna inte existera långsiktigt.

Kommunernas påverkan sker ofta genom att habitatförändringar uppstår vid exploateringar, exempelvis nya infrastruktursatsningar eller annan bebyggelse. Det kan också ske genom utsläpp av föroreningar och övergödande ämnen och användandet av invasiva arter. Kommunerna har genom det kommunala planmonopolet stor möjlighet att styra verksamheter, sina egna och andras, dit de gör minst skada men också mest nytta.

  • Ta del av Naturvårdsverkets vägledningar inom det aktuella området.
  • Inrikta den kommunala planeringen och genomförande av åtgärder så att de är i linje med den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur och samarbeta över större områden.
  • Förbättra översiktplaner med avseende på biologisk mångfald och friluftsliv, använd ekosystemansatsen som arbetsmetod och inför konceptet ekosystemtjänster i planeringen. Ta fram det kunskapsunderlag som saknas.
  • Öka takten i arbetet med att skydda tätortsnära natur.
  • Gå från användande av främmande arter, som kan utveckla invasivitet, till mer inhemska arter i tätorter. De senare arterna har en mycket viktigare roll i en grön infrastruktur och knyter ihop staden med det omgivande landskapet.
  • Utför bekämpningsinsatser mot invasiva främmande arter.