Frisk luft - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Frisk luft. Åtgärderna är sammanställda av Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 16 november 2017
  • Tydliggöra hur kommunens miljöarbete kopplar till riksdagens miljömål och i detta fall Frisk luft.
  • Sträva efter att minska andelen av fordon med dubbdäck i tätbebyggelse. Hjälpa konsumenterna vid val av vinterdäck. Förbättra vinterväghållningen. Se problematiken med användning av dubbdäck i ett större sammanhang. Utöver problemen med luftkvaliteten även se till till exempel trafikmängder och klimat, buller, underhållskostnader för vägar och nedsmutsning av fordon och fastigheter.
  • Ge konsumentvägledning för att minska onödig användning av lösningsmedel inom hushållen till exempel inom bil- och båtvård och användning av tändvätska vid grillning.
  • Öka förståelsen för att vedeldning är en stor källa till luftföroreningar av flera olika slag. Att vedeldning är olämpligt i tätbebyggda områden. Stimulera införandet av eldningsutrustning med ekodesignkrav.