God bebyggd miljö - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet God bebyggd miljö. Åtgärderna är sammanställda av Boverket.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017
  • Utveckla parker, grönområden och tätortsnära natur och säkerställ ekosystemtjänster i den byggda miljön. Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi tillvarata, skapa, utveckla, och stödja de nyttor som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I den byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft, sänka temperaturer, ta hand om dagvatten och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer.
  • För att skapa en klimatsmart transportinfrastruktur i staden krävs att gång- och cykeltrafiken prioriteras. En säker, trygg och estetiskt tilltalande utemiljö är förutsättningar för en hög andel gång- och cykeltrafik. I planeringen bör man först sträva efter att skapa en god transportinfrastruktur för gående och cyklister. Därefter kommer övriga trafikslag. Analysera det övergripande gång- och cykelvägnätet, dels hur det fungerar kopplat till viktiga målpunkter i samhället, men också anslutningar till kollektivtrafiken. I tätortsmiljö bör arbete utgå från att skapa ytor för gående och cyklister samtidigt som en kontinuerlig minskning av kapaciteten för personbilstrafiken sker.
  • En attraktiv och välfungerande kollektivtrafik har en nyckelroll i ett hållbart transportsystem. Bra förutsättningar för ökat kollektivtrafikresande innebär långsiktiga satsningar. Det kan exempelvis innebära ett effektivt kollektivtrafiknät som samverkar med övriga trafiknät, en effektiv trafikering samt en strukturell lokalisering av service, arbetsplatser och bostäder som gynnar och gynnas av kollektivtrafiken. Att tänka på i översiktsplaneringen: Ta fram riktlinjer för kollektivtrafikplanering. Arbeta med prioriterade kollektivtrafikstråk. Dessa är ofta kopplade till platser med många boende, arbetsplatser eller verksamheter med många besökare. Skapa en vägutformning och bebyggelselokalisering som gynnar kollektivtrafikens framkomlighet och konkurrenskraft.
  • Kommunerna kan i sin roll som byggherre, fastighetsägare eller hyresgäst ställa miljökrav vid upphandling av byggprojekt, renoveringar, underhåll, hyra av lokal och inredningar. Upphandlingsmyndigheten har ett kriteriebibliotek med hållbarhetskriterier för en mängd olika områden, bland annat bygg och fastighet samt transport och fordon. Det går även att söka efter kriterier utifrån ett miljömål.
  • Identifiera och därefter informera små- och medelstora företag om att de kan söka ekonomiskt stöd för att göra en energikartläggning. Små- och medelstora företag omfattas inte, såsom stora företag, av lagen om energikartläggning, som trädde i kraft den 1 juni 2014). Då de inte omfattas av lagen om energikartläggning så finns istället möjligheten att göra detta på frivillig basis, med hjälp av ekonomiskt stöd. Dessa energikartläggningar kan sedan ligga till grund för energieffektiviseringar, ökad andel förnybar energi etcetera. Mer information om detta finns hos Energimyndigheten.