Grundvatten av god kvalitet - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Åtgärderna är sammanställda av Sveriges geologiska undersökning.

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2024
 • Ta fram planeringsunderlag för vattenförsörjningen
  En aktuell vattenförsörjningsplan bör finnas för varje kommun. Den ska utgå från användningen av yt- och grundvattentillgångar samt anger potentiella tillgångar för framtida användning. Dessutom behöver situationen för den enskilda vattenförsörjningen beaktas. Även i översiktsplaner anges om grundvattentillgångar berörs. Planeringen bör även innefatta klimatanpassningsåtgärder för vattenförsörjningen. Genom att ta fram sårbarhetskartor, som visar vilka områden som är mest känsliga för att föroreningar ska nå grundvattnet, kan miljömässiga och ekonomiska bakslag undvikas. I kommunens krisberedskapsplan ska hot och beredskapsåtgärder för vattenförsörjningen inkluderas.
 • Ta fram vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter och stötta framtagandet även för större enskilda vattentäkter
  Samtliga kommunala vattentäkter bör ha vattenskyddsområden som är relevant avgränsade och som har aktuella skyddsföreskrifter. Andra grundvattentillgångar som utgör ett värdefullt naturkapital för kommunen, och som kan komma att användas för dricksvatten eller annan användning i framtiden, bör också skyddas.
 • Förbättra kunskapen om grundvattnets kvalitet genom utökad provtagning och övervakning
  Vid kommunala grundvattentäkter bör råvattnet regelbundet analyseras på huvudämnena i grundvattnet samt följa upp om det finns speciella kvalitetsproblem. Vid enstaka tillfällen bör även en rad andra ämnen, till exempel läkemedelsrester analyseras. Som komplement för att öka kunskapen om grundvattnets kvalitet bör därför ett antal provpunkter väljas ut för regelbunden provtagning och då helst i samverkan med behovet inom "svensk vattenförvaltning". Kommunen bör också uppmuntra och stödja privata brunnsägare att kontrollera vattenkvaliteten i sin brunn.
 • Förbättra kunskapen om grundvattennivåer och utöka informationen om vattenbrist inom den enskilda vattenförsörjningen
  Kontrollprogram bör upprättas för grundvattennivåer som komplement till nationella stationer. Dessa kommunala observationspunkter kan finnas vid vattentäkter, i känsliga områden för grundvattensänkningar samt platser i privat regi. Riktad information till brunnsägare bör ges om tillgången på grundvatten kan variera inom kommunen beroende på lokala förutsättningar.
 • Grundvattnets betydelse för ekosystemen
  Kunskapen om hur yt- och grundvatten samspelar för ekosystem i våtmarker och vattendrag behöver stärkas för att relevanta beslut ska kunna tas inom exempelvis utbyggnadsområden – inte minst med tanke på klimatförändring och klimatanpassning.
  Minimera användningen av naturgrus
  I kommuner där det finns lite naturgrus är det mycket viktigt att det används i så liten omfattning som möjligt. Kommunen bör uppmana till restriktiv användning av naturgrus, till exempel genom riktlinjer för upphandling av material i byggprojekt samt genom att ta fram materialförsörjningsplaner och stödja användning av återvunnet material.