Hav i balans samt levande kust och skärgård - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Åtgärderna är sammanställda av Havs- och vattenmyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017
  • Bilda eller ta initiativ till marina naturreservat
  • Bedriv prövning och tillsyn av strandskydd. Strandskyddslagstiftningen är viktig inte bara för den biologiska mångfalden och de livsmiljöer som finns i strandzonerna, utan också för allmänhetens möjlighet till friluftsliv och rekreation.
  • Tillhandahåll miljöstationer vid hamnar samt möjlighet till båtbottentvätt för fritidsbåtar för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger
  • Ta fram översiktsplaner för havsområden
  • Integrera ekosystemtjänstperspektivet i kommunens plan- och beslutsprocesser
  • Identifiera de lokala källorna till marint skräp och sätt in förebyggande åtgärder för att stoppa skräpet redan vid källan