Ingen övergödning - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Ingen övergödning. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

 • Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
 • Minska körsträckan.
 • Efterfråga renare sjötransporter för företagets transporter. Utsläpp av svavel, kväve, partiklar och koldioxid minskas bland annat genom en övergång till alternativa drivmedel såsom metanol, LNG, bränsleceller och i viss mån eldrift och vindkraft. Använd Clean shipping index (CSI) som är ett verktyg för transportköpare att utvärdera fartygs miljöprestanda. 
  Clean shipping index (extern webbplats)
 • Gå från fossil el och energi till förnybar.
 • Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att använda spillvärme eller förnybara bränslen.
 • När företaget konsumerar/bjuder på mat i Sverige, minska både på det animaliska och vegetabiliska proteinet. 
  Havsmiljöinstitutets rapport: Changes in four societal drivers and potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea
 • Minska matsvinnet som genereras av företaget (fika, luncher, middagar etcetera).
 • Ställ krav på att det matavfall som uppkommer till största delen behandlas biologiskt så att växtnäringen tas omhand.
 • Livsmedelsproducenter: Minska fosfortillsatser i livsmedel.
 • Påverka så att utsläppen av kväve och fosfor till luft, mark eller vatten minskar i processer etcetera i företagets värdekedja i Sverige och i andra länder.
 • Använd miljömärkt tvättmedel och undvik överdosering.