Levande sjöar och vattendrag - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Åtgärderna är sammanställda av Havs- och vattenmyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017
  • Bedriva prövning och tillsyn av strandskydd. Strandskyddslagstiftningen är viktig inte bara för den biologiska mångfalden och de livsmiljöer som finns i strandzonerna, utan också för allmänhetens möjlighet till friluftsliv och rekreation.
  • Bilda, eller bidra till bildning, av limniska naturreservat.
  • Minska tillförseln av giftiga ämnen från den kommunala verksamheten, till exempel genom att välja miljömärkta rengöringsprodukter.
  • Bidra till att möjliggöra för fri vandring av till exempel öring genom att placera vägtrummor riktigt, lägga ut lekgrus och undvika kulverteringar av vattendrag.
  • Vårda och värna om kulturmiljöer med anknytning till sjöar och vattendrag.
  • Inrätta vattenskyddsområden runt vattentäkter, för att skydda dessa mot föroreningar på kort och lång sikt, och upprätta vattenförsörjningsplaner.