Levande sjöar och vattendrag - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

  • Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
  • Minska körsträckan.
  • Gå från fossil el och energi till förnybar.
  • Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att använda spillvärme eller förnybara bränslen.
  • Spola inte ut farliga ämnen och förorenat vatten i vanliga avloppsnätet utan skaffa särskild rening om företaget hanterar lösningsmedel, rengöringsmedel, färgrester etcetera.
  • Minska utsläppen av kväve och fosfor till mark och vatten från till exempel processer i företagets värdekedja i Sverige och andra länder.
  • Utveckla kontrollsystem för att undvika oavsiktlig införsel av invasiva arter. Dessa sprids ofta med transporter av olika slag, inklusive frukt- och växtimport, virkesimport, levande mat samt barlastvatten vid förflyttning av båtar mellan olika vatten.
  • Analysera vilka ekosystemtjänster som företaget tar i anspråk och integrera, där det är relevant, dessa värden i beslut som fattas i företaget.