Näringslivets arbete med biologisk mångfald

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt hur näringslivet arbetar och följer upp sitt arbete med biologisk mångfald. Kartläggningen visar på stora skillnader mellan företag av olika storlekar och mellan företag med direkt och indirekt påverkan på den biologiska mångfalden. Resultaten visar även att många företag upplever att det finns en komplexitet i att mäta och följa upp påverkan på den biologiska mångfalden.

Sidan senast uppdaterad: 12 maj 2022

Naturvårdsverket har genomfört en utvecklingsinsats med syfte att synliggöra mer av det miljöarbete som sker i kommuner och näringsliv. Ett delresultat av utvecklingsinsatsen är rapporten Näringslivets arbete med biologisk mångfald som publicerades i mars 2022.

Rapporten har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket och är baserad på en litteraturstudie och intervjuer med representanter från nio företag inom olika branscher. Syftet med kartläggningen är att bidra med kunskap och lärande exempel på hur företag kan utveckla uppföljningen och sitt strategiska arbete med biologisk mångfald, samt att synliggöra vilka hinder och framgångsfaktorer företagen ser i sitt arbete.

Stora skillnader i företagens arbete

Kartläggningen visar på stora skillnader mellan företag med direkt och indirekt påverkan på den biologiska mångfalden. Företag som har verksamheter med direkt påverkan på biologisk mångfald, till exempel genom markanvändning som skogs- och jordbruk, har ofta ett mer etablerat arbete och till viss del även mål för biologisk mångfald som de följer upp. När det däremot gäller företag som har verksamheter med mer indirekt påverkan på biologisk mångfald, till exempel genom sina leverantörskedjor eller via insatsvaror, så är det tydligt att de flesta verksamheterna bara har påbörjat det strategiska arbetet och att etablera en struktur för mätning och uppföljning.

Kartläggningen visar också på tydliga skillnader mellan företag av olika storlekar. Hos större företag finns det mer resurser att mäta, rapportera och följa upp påverkan på biologisk mångfald medan mindre företag behöver mer stöd och kunskap, både för få insikt om vilken påverkan deras verksamhet har och vilka åtgärder som ska prioriteras.

Mer kunskap och utveckling av metoder för mätning och uppföljning efterfrågas

Många företag upplever att biologisk mångfald är ett komplext område och att påverkan många gånger är svår att mäta och följa upp. Företag inom flera branscher efterfrågar mer samverkan med andra företag, myndigheter och akademin. Särskilt efterfrågas stöd för prioritering av åtgärder och uppföljning och mätning av åtgärdernas effekter från akademin.

Att utveckla metoder för mätning och uppföljning som är jämförbara mellan olika företag och branscher samt att skapa samverkansforum för kunskapsspridning är centralt för att företag ska kunna utveckla sitt arbete ytterligare. En viktig slutsats från kartläggningen är att det behövs rapporteringsstrukturer som bygger på ramverk och direktiv som är anpassade för att beskriva företags påverkan på biologisk mångfald om frågan ska bli en naturlig del av företagens hållbarhetsarbete.

Om rapporten

Rapporten sammanställer olika arbetssätt och metoder som kan tillämpas av olika typer av verksamheter inom olika branscher för att mäta och följa upp biologisk mångfald. Sammanställningen inkluderar både hur företag kan främja sitt strategiska arbete med biologisk mångfald men också hur företag kan arbeta för att följa upp sin direkta och indirekta påverkan på den biologiska mångfalden.

Näringslivets arbete med biologisk mångfald (naturvardsverket.se)