Så här kan kommuner bidra till miljömålen

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå respektive miljömål. Åtgärderna är sammanställda av de ansvariga myndigheterna.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Vägledning för lokalt arbete med miljömålen och Agenda 2030

Vägledningen för lokalt arbete med miljömålen och Agenda 2030 riktar sig till kommuner och ska ge stöd och inspiration för ett strategiskt arbete med miljömål och hur det bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Den ska också vara ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.

Vägledningen är framtagen av Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS). 

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 (pdf på rus.se)

Miljö- och klimatstatistik för kommuner

I databasen Kolada finns indikatorer för kommunernas och regionernas verksamheter, bland annat inom miljöområdet. Indikatorerna grupperas utifrån olika kategorier av åtgärder, till exempel fysisk planering, cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion.

Miljö- och klimatstatistik för kommuner