Säker strålmiljö - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Säker strålmiljö. Åtgärderna är sammanställda av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Genom att arbeta med information och utbildning håller man kunskapsnivån hög hos befolkningen vad gäller riskerna för exponering av uv-strålning, men parallellt med detta krävs ytterligare insatser för att kunna påverka beteenden och därigenom minska risken för en överdriven exponering. Att endast arbeta med kommunikation räcker inte för att förändra solbeteendet och minska den överdrivna uv-exponeringen hos befolkningen.

  • För att begränsa konsekvenserna av uv-strålning kan kommunerna vid planeringsstadiet för översikt- och detaljplaner belysa vikten av tillgången till skuggiga platser i offentliga miljöer, skolgårdar och förskolor. Kommunerna har en nyckelroll när det gäller fysisk planering och kan inom ramen för denna exempelvis utforma utemiljöer för barn och bevaka att behovet av skuggiga platser på skolgårdar och lekplatser tillgodoses i kommunernas planer.
  • Kommunerna kan också vid tillsynen av utemiljöerna ta i beaktande om det råder goda sol- och skuggförhållanden i förskolans och skolans utemiljö.
  • Från och med den 1 juni 2016 fram till den 1 april 2018 kan kommunerna söka pengar från Boverket för att förbättra solskyddet i skolornas utemiljö. 
  • Kommuner kan undvika att erbjuda allmänheten möjlighet att sola solarium i kommunens simhallar, fritids- gym- eller sportanläggningar, eller avveckla solarier som drivs i kommunal regi. Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det är olämpligt med solarier som bedrivs i kommunal regi.
  • Kommunerna är tillsynsmyndighet över solarieverksamheter och genom tillsynsarbetet kan kommunerna säkerställa att verksamheterna följer det gällande regelverket.
  • Kommunerna kan både agera som informationsbärare och vidareförmedlare av information och kunskap, exempelvis genom utbildning om säkra solvanor för idrottsförbund eller intresseorganisationer. Kommunerna kan se till att information om riskerna med solning ges eller finns tillgänglig vid populära badstränder.
  • Information kan ges om att hudkliniker erbjuder kontroll av hudprickar utan remiss på Euromelanoma Day eller Euromelanoma Week.
  • Informationsinsatser om radon och stöd vid radonmätningar inomhus är aktiviteter som kommunerna kan genomföra. Råd och stöd vid provtagning av privata brunnar vid radonmätning är en annan aktivitet där kommunerna har en viktig uppgift.
  • När det gäller halter av radioaktiva ämnen kan kommunerna inom ramen för sina miljöövervakningsprogram mäta cesium i områden som drabbades av förhöjda halter efter Tjernobylolyckan.