Energi

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2017

Förbränning av fossila bränslen är den största källan till utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider i Sverige. Utsläppen påverkar klimatet, ger upphov till försurning av skog och mark och orsakar hälsoproblem. Kärnkraftens största miljöpåverkan är strålningsrisker och miljöeffekter vid utvinning av uran och slutförvaring av kärnavfall.

Även vid användning av förnybara energislag påverkas miljön på olika sätt. Vattenkraftverk kan till exempel försämra livsmiljöer och spridningsvägar för djur och växter. Byggande av vindkraftverk kan påverka områden med höga naturvärden. Denna miljöpåverkan har ofta även negativa effekter på friluftslivet. Energi används bland annat i produktionsprocesser i industrin, i våra hem för bland annat uppvärmning och i olika typer av lokaler.

I lokaler är den ofta uppdelad på fastighetsel, där uppvärmning av lokaler, att driva hissar och fläktar i klimatsystemen med mera ingår, och verksamhetsel som huvudsakligen är den elektricitet som används för all kontorselektronik inklusive kopiatorer, huvuddelen av belysningen samt kaffeautomater.

Energikartläggningar skapar en bra utgångspunkt för att få fram förslag till åtgärder för energieffektivisering. Användningen av verksamhetsel är oftast lättast att påverka genom olika besparingsåtgärder som att släcka belysningen i tomma rum, byta till LED-lampor och stänga av elen till datorer som inte används. Vid byte av lokaler kan man välja miljöklassade byggnader. Ofta upprättas gröna hyresavtal där det framgår vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan från lokaler. Många myndigheter ställer krav på produktionsspecificerad förnybar el i sina elavtal. Andra producerar egen el till exempel via solceller.