Dagvattenhantering i befintlig bebyggelse

De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna.

Ämne: Hållbar stadsutveckling   Ska uppnås senast 2025 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

Syftet med etappmål för hållbar dagvattenhantering är att främja en hållbar dagvattenhantering för att anpassa samhället till ett förändrat klimat, minska spridning av skadliga kemikalier, mikroplaster och andra föroreningar och näringsämnen samt ta tillvara vattnet som en resurs.

Etappmål för dagvatten är ett steg på vägen till att nå flera miljökvalitetsmål, framför allt Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö samt God bebyggd miljö.

Ökad nederbörd gör att dagvattenhanteringen behöver utvecklas

Dagvatten, det vill säga ytavrinning i bebyggda miljöer, kan bidra till översvämningsproblem. När gamla ledningar i va-systemet är underdimensionerade behöver dagvattenhanteringen utvecklas. Kraftiga regn och skyfall förekommer redan i dagens klimat och dess intensitet och återkomsttid beräknas öka till följd av ett förändrat klimat.

Där det finns mycket hårdgjorda ytor som inte kan suga upp vatten, exempelvis vägar, industrimark och handelsplatser, behöver en stor del av nederbörden tas om hand i dagvattensystemen. Kraftig nederbörd kan då leda till problem med översvämningar och bräddningar av avloppsledningsnätet. Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som översvämning.

Det är därför av stor vikt att den fysiska planeringen i städerna görs med hänsyn till kommande förändringar i klimatet. Ett sätt att göra detta är genom en hållbar hantering av dagvattnet.

Många kommuner planerar för hållbar dagvattenhantering

Många kommuner arbetar redan i dag aktivt med dagvattenfrågor i den kommunala planeringen. Bland annat ska de i enlighet med vattenförvaltningens åtgärdsprogram utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras hållbart inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Flera kommuner har också redan infört beredskapsplaner för skyfall för att beräkna negativa effekter av kraftiga regn och skyfall samt hur dessa kan undvikas genom förändringar i stadsmiljö.

Det framgår av vattenmyndigheternas återrapportering från 2019 att knappt hälften av landets kommuner har en plan, strategi, policy eller liknande för att hantera dagvatten.

Åtgärder för en hållbar dagvattenhantering

Med en hållbar dagvattenhantering avses en hantering som reducerar dagvattenavrinningen i samhället på ett ändamålsenligt sätt. Initialt bör uppkomsten av ytavrinning i bebyggda miljöer förebyggas, exempelvis genom att minska andelen hårdgjorda ytor. Den hållbara hanteringen innebär även att dagvattnet fördröjs så nära källan som möjligt och vid behov renas. Naturbaserade lösningar som till exempel gröna tak, öppna dagvattendammar eller parkmark bör nyttjas där så är lämpligt för att hantera dagvatten.

Många aktörer behöver samverka

Ansvaret för en hållbar dagvattenhantering delas av flera aktörer i samhället, bland annat den kommunala va-huvudmannen, fastighetsägare, verksamhetsutövare som byggföretag, väghållare och andra aktörer. Även järnvägshållare och väghållare på nationell nivå berörs. Utöver rollen som va-huvudman har kommunerna, i egenskap av planmyndigheter, ett särskilt ansvar men för att nå etappmålen behövs samverkan mellan kommuner och andra aktörer.

Etappmålen för dagvatten ska följas upp av Naturvårdsverket inom ramen för den årliga miljömålsuppföljningen, i samarbete med berörda myndigheter.

Mer information

Naturvårdsverket Kundtjänst kundtjanst@naturvardsverket.se 010-698 10 00

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket