Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer

Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram en metod och vägledning om hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Etappmålet innebär att en majoritet av kommunerna senast 2025 ska utnyttja denna.

Ämne: Hållbar stadsutveckling   Ska uppnås senast 2025 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

Detta innebär målet

En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Åtgärder för att nå etappmålet

Kommunernas fysiska planering och byggande i städer och tätorter behovet utvecklas för att bättre integrera och värdera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Kommunernas arbete med översiktsplaner och detaljplaner är viktiga verktyg där det ska framgå hur mark, vatten och bebyggelse bör användas, utvecklas och bevaras i ett långsiktigt perspektiv. Även grönplaner och liknande är viktiga beståndsdelar för att beakta stadsgrönskan.

Många kommuner arbetar med frågor om grönstruktur och ekosystemtjänster i den kommunala planeringen, bland annat genom att ta fram grönplaner eller andra strategiska dokument. Länsstyrelserna har tagit fram och uppdaterar regionala planeringsunderlag för grön infrastruktur. Ett statligt bidrag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) har varit ett viktigt styrmedel för kommunerna och andra aktörer för att ta fram planeringsunderlag eller genomföra fysiska åtgärder i tätortsnära natur.

Boverkets vägledning och verktyg finns som stöd för kommunerna i att integrera ekosystemtjänster i fysisk planering, byggande och förvaltning. Boverket har även tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en nationell vägledning för grönplanering för att främja arbetet med gröna planeringsunderlag. Boverket arbetar för att ta fram en nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter. Flera ekosystemtjänster är knutna till just träd och därför ses trädtäckning som en viktig indikator på grönytors kvalitet.

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än – osäker bedömning om målet kan nås till målåret.

Relaterade miljömål

Mer information

Agata Bar Nilsson Boverket agata.barnilsson@boverket.se

Ansvarig myndighet: Boverket