Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer

Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram en metod och vägledning om hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Etappmålet innebär att en majoritet av kommunerna senast 2025 ska utnyttja denna.

Ämne: Hållbar stadsutveckling   Ska uppnås senast 2025 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2022

Detta innebär målet

En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Åtgärder för att nå etappmålet

Kommunernas fysiska planering och byggande i städer och tätorter behovet utvecklas för att bättre integrera och värdera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Kommunernas arbete med översiktsplaner och detaljplaner är viktiga verktyg där det ska framgå hur mark, vatten och bebyggelse bör användas, utvecklas och bevaras i ett långsiktigt perspektiv. Även grönplaner och liknande är viktiga beståndsdelar för att beakta stadsgrönskan.

Många kommuner arbetar med frågor om grönstruktur och ekosystemtjänster i den kommunala planeringen, bland annat genom att ta fram grönplaner eller andra strategiska dokument. Länsstyrelserna har tagit fram och uppdaterar regionala planeringsunderlag för grön infrastruktur. Det finns även statliga bidrag som lokala naturvårdssatsningar (LONA) som kommuner och andra kan söka för att ta fram planeringsunderlag eller genomföra fysiska åtgärder i tätortsnära natur. Från och med april 2021 finns även statsbidraget för gröna och trygga samhällen som syftar till att stärka ekosystemtjänster i bostadsområden.

Boverkets vägledning och verktyg finns som stöd för kommunerna i att integrera ekosystemtjänster i fysisk planering, byggande och förvaltning. Boverket arbetar även tillsammans med Naturvårdsverket med att ta fram en nationell vägledning för grönplanering i syfte att främja arbetet med gröna planeringsunderlag. Vägledningen beräknas bli klar hösten 2021. Boverket har tillsammans med SCB gjort en pilotstudie för nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter. Flera ekosystemtjänster är knutna till just träd och därför ses trädtäckning som en viktig indikator på grönytors kvalitet.

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än – osäker bedömning om målet kan nås till målåret.

Relaterade miljömål

Mer information

Agata Bar Nilsson Boverket agata.barnilsson@boverket.se

Emelie Ahlstrand Boverket emelie.ahlstrand@boverket.se

Ansvarig myndighet: Boverket