Kunskap om genetisk mångfald

Biologisk mångfald innefattar mångfald av såväl ekosystem som arter och gener. Sverige har genom FN:s konvention om biologisk mångfald förbundit sig att bevara biologisk mångfald samt verka för en rättvis och hållbar användning av genetiska resurser. Bevarande av genetisk variation har historiskt fått ganska liten uppmärksamhet inom naturvården men är nu under framväxande.

Ämne: Biologisk mångfald   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

Detta innebär målet

En kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts senast år 2020.

Bevarande av arter innebär inte per automatik att även den genetiska mångfalden inom arterna bevaras. Genetisk variation är en grundförutsättning för arters anpassningsförmåga och är därför en viktig komponent att bevara – både hos vilda och domesticerade/odlade populationer – eftersom det ökar förutsättningarna att stå emot exempelvis klimatförändringar, sjukdomar och angrepp från skadedjur.

Resultat för etappmålet

Målet har uppnåtts men resurser kommer även fortsättningsvis att behövas för fortsatt utveckling av pågående arbete. Förutsättningarna för övervakning av genetisk variation bedöms vara mycket goda, särskilt för arter där redan pågående övervakning sker och metoder för insamling och genetiska analyser är väl utvecklade.

Sedan tidigare finns en viss kunskap om den genetiska mångfalden för odlade växter, husdjur, kommersiellt viktiga skogsträd samt fisk. Störst genetisk kunskap har vi idag om de stora rovdjuren. Denna kunskap ökar också successivt genom ökat användande och utveckling av nya metoder för DNA-baserad övervakningsmetodik
Genetiska metoder är idag ett vanligt inslag i de årliga inventeringarna av rovdjursstammarnas storlek och utbredning. Detta har bidragit till kartläggning och ökad kunskap om rovdjurens genetik och utgör viktigt underlag. för att följa upp politiska mål och internationella åtaganden. Som exempel kan nämnas 2019 års rapportering av gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet där genetiska data utgjorde viktigt underlag för bedömningen av bevarandestatus för björn, järv och varg.

Naturvårdsverket samverkar med Havs- och vattenmyndigheten kring arbetet med att utveckla övervakning av genetisk inomartsvariation. Naturvårdsverket har låtit ta fram förslag till övervakning av genetisk variation och inlett tre pilotstudier med syfte att ta fram kunskapsunderlag till stöd för myndighetens fortsatta arbete. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett program för övervakning av genetisk variation i akvatisk miljö som igångsattes under 2020.

Nås etappmålet?

Målet har uppnåtts.

Mer information

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket