Mer bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och förbereds för återanvändning

Förberedande för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall, med undantag av jord och sten, ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent.

Ämne: Avfall   Ska uppnås senast 2025 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

Bygg- och rivningsavfall är avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggningsarbeten och består av till exempel betong, tegel, klinker, trä, glas, metall, spårballast och bitumenblandningar.

I avfallsförordningen finns krav som innebär att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och annat avfall. Även den som samlar in bygg- och rivningsavfall som sorterats ut ska samla in dessa separat. Nya krav finns också på att det avfall som har samlats in separat för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning inte direkt får gå till förbränning eller deponering.

De nya kraven i avfallsförordningen skapar förutsättningar för en bättre och mer hållbar avfallshantering av bygg- och rivningsavfall där avfallet förbereds för återanvändning och materialåtervinns.

Företag som hanterar bygg- och rivningsavfall samt kommuner, privatpersoner och verksamheter som producerar bygg- och rivningsavfall kommer alla att vara viktiga aktörer för att nå etappmålet. Det huvudsakliga syftet med målet är att underlätta att användningen av bygg- och rivningsavfall och därmed bidra till att generationsmålet och flera miljökvalitetsmål, framför allt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö men även miljökvalitetsmålet Giftfri miljö nås.

Etappmålet följs upp av Naturvårdsverket.

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än – osäker bedömning om målet kan nås till målåret.

Mer information

Naturvårdsverket Kundtjänst kundtjanst@naturvardsverket.se 010-698 10 00

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket