Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall

Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.

Ämne: Minskat matsvinn   Ska uppnås senast 2025 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2022

Insatser vidtas för minskat matsvinn så att det sammantagna livsmedelsavfallet längs hela livsmedelskedjan minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.

Livsmedelsavfall är livsmedel som har blivit avfall, enligt EU:s definition. När det sammantagna livsmedelsavfallet (alltså hela livsmedelskedjans totala livsmedelsavfall) minskar så innebär det att även den ätliga delen av livsmedelsavfallet, det vill säga matsvinnet, minskar.

Matsvinn är sådant som har producerats i syfte att användas som livsmedel men som av olika anledningar inte äts upp av människor. Det finns två mål för minskat matsvinn som tillsammans bildar en helhet. Detta eftersom matsvinn mäts på olika sätt och har olika definitioner beroende på var i livsmedelskedjan det uppkommer och vad som görs med det. Livsmedelsavfall uppkommer främst i butiks- och konsumentled.

Ambitionsnivån i etappmålen för minskat matsvinn är hög och är satt utifrån Agenda 2030 mål 12.3 om att från 2015 "Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentled, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd". Etappmålet för minskat matsvinn mätt i livsmedelsavfall håller en högre takt i och med att det tar sikte på perioden 2020 till 2025 samt omfattar den uppkomna mängden av livsmedelsavfall längs hela livsmedelskedjan.

Viktiga åtgärder

Matsvinn är slöseri med resurser, som både innebär kostnader för olika aktörer i samhället och ger oönskade och onödiga miljöeffekter. Att minska matsvinnet kan betyda att de livsmedel som produceras används mer effektivt och mättar fler människor, samtidigt som produktionsnivåer och miljöpåverkan från produktionen behålls konstant.

Nu är det dags för alla aktörer, företag, organisationer, myndigheter och konsumenter från jord till bord att göra etappmålen till sina. Det handlar om att gå till den egna verksamheten och se vad som kan göras men också att samverka. Alla kan bidra.

I den gemensamma handlingsplanen - Fler gör mer finns 42 åtgärder för att minska matsvinnet i Sverige. Den har tagits fram inom ett gemensamt regeringsuppdrag som samordnas av Livsmedelsverket tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

I den frivilliga överenskommelsen Samarbete för minskat matsvinn samverkar aktörer för att identifiera var livsmedelsavfall och livsmedelsförluster uppstår, och arbeta gemensamt för att minska dessa. I överenskommelsen finns samtliga led i livsmedelskedjan representerade.

Så följs målet upp

Livsmedelsavfallet kommer att följas upp utifrån de uppgifter som tas fram för EU-rapportering över uppkommen mängd livsmedelsavfall per led i livsmedelskedjan. Uppgifterna för 2020 kommer att tas fram i den nya årliga rapporteringen av livsmedelsavfall enligt EU:s avfallsdirektiv och finnas tillgängliga i juni 2022. Uppkommen mängd livsmedelsavfall används som en indikator för att uppskatta matsvinn och uppföljning av målet kommer att göras baserat på resultat från uppföljande undersökning

Etappmålet följs upp av Naturvårdsverket.

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än – osäker bedömning om målet kan nås till målåret.

Mer information

Fredrik Khayati Naturvårdsverket fredrik.khayati@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket