Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar

Luftföroreningar är framför allt ett problem i städer då höga föroreningshalter riskerar att påverka många människor. Under 2018 lanserades ett nytt etappmål om minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar, som knyter an till EU:s nya takdirektiv. I direktivet finns bindande utsläppstak som ska uppnås till 2020 och 2030, samt ett indikativt utsläppsmål att uppnås till 2025.

Ämne: Luftföroreningar   Ska uppnås senast 2025 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

Detta innebär etappmålet

Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, ammoniak och partiklar PM2,5 ska senast år 2025 motsvara de indikativa reduktionsnivåerna för år 2025 som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG.

Viktiga åtgärder

För att begränsa utsläpp av föroreningar som transporteras långa vägar med vinden pågår internationella samarbeten, både inom EU (takdirektivet) och FN (FN:s luftvårdskonvention).

Naturvårdsverket har tagit fram ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram som omfattar olika åtgärdsområden för minskade utsläpp av luftföroreningar. Förslaget innefattar även fokusområden som ska visa vägen för fortsatt arbete inom luftvårdsområdet. Programmet ska samtidigt bidra till en bättre luftkvalitet på lokal nivå och minska påverkan på biologisk mångfald och ekosystem. Många olika aktörer och myndigheter är involverade i arbetet.

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än och bedöms inte heller kunna nås till målåret.

Relaterade miljömål

Mer information

Naturvårdsverket Kundtjänst kundtjanst@naturvardsverket.se 010-698 10 00

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket