Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

Ämne: Avfall   Ska uppnås senast 2025 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

Etappmålet innebär insatser behöver vidtas för att successivt öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns eller förbereds för återanvändning. Etappmålet har en stegrande ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Etappmålet baseras på det återvinningsmål som finns i EU:s avfallsdirektiv. Målåren och viktprocenten är desamma som i direktivet.

Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål. Vad som får räknas som materialåtervinning är fastställt i avfallsdirektivet.

Förberedelse för återanvändning innebär att en produkt eller komponent som blivit avfall, rengörs, repareras eller kontrolleras så att den kan användas igen utan någon annan förbehandling.

Viktiga åtgärder

Genom att omhänderta kommunalt avfall på ett långsiktigt och hållbart sätt kan miljöpåverkan minimeras och avfallet kan nyttjas som en resurs. Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är prioriterade områden både i Sverige och i EU.

Kommuner, myndigheter, regioner, näringslivet, återvinningsbranschen samt konsumenter behöver alla bidra för att etappmålet ska nås. Eftersom målen är med i det reviderade avfallsdirektivet har Sverige krav på sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att nå dessa mål.

Regeringen har infört förbud mot förbränning och deponering av avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Detta förbud är en åtgärd som har införts för att uppfylla kraven i direktivet och blir en naturlig del i att nå etappmålet om kommunalt avfall.

Obligatorisk utsortering av bioavfall från hushåll och verksamheter från 1 januari 2024, har stor potential att öka materialåtervinningen av kommunalt avfall genom ökad biologisk behandling. Regeringen har också beslutat om ett ambitiöst etappmål för biologisk återvinning av matavfall.

Ny svensk förpackningsförordning för att öka insamlat förpackningsavfall till materialåtervinning, innebär krav på utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter senast 1 januari 2027. Från 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlings- och informationsansvaret.

Så följs målet upp

Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns eller förbereds för återanvändning ska årligen rapporteras till EU för uppföljningen av återvinningsmålen i avfallsdirektivet och statistiken används för uppföljning av etappmålet. Etappmålet följs upp av Naturvårdsverket.

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än och bedöms inte heller kunna nås till målåret

Mer information

Naturvårdsverket Kundtjänst kundtjanst@naturvardsverket.se 010-698 10 00

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket