Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

Ämne: Avfall   Ska uppnås senast 2025 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2022

Etappmålet om kommunalt avfall innebär att successivt öka andelen kommunalt avfall som förbereds för återanvändning och materialåtervinns. Etappmålet har en stegrande ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Etappmålet om kommunalt avfall är en bearbetning av de mål som finns i EU:s avfallsdirektiv. Målåren och viktprocenten är desamma som i direktivet.

Förberedelse för återanvändning innebär att en produkt eller komponent som blivit avfall, rengörs, repareras eller kontrolleras så att den kan användas igen utan någon annan förbehandling. Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål. Redovisning av faktisk materialåtervinning enligt nya och striktare krav vid rapportering av kommunalt avfall till EU kommer att påverka återvinningsgraden.

Viktiga åtgärder

Genom att omhänderta kommunalt avfall på ett långsiktigt och hållbart sätt kan miljöpåverkan minimeras och avfallet kan nyttjas som en resurs. Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är prioriterade områden både i Sverige och i EU.

Kommuner, myndigheter, regioner, näringslivet, återvinningsbranschen samt konsumenter behöver alla bidra för att etappmålet ska nås. Eftersom målen är med i det reviderade avfallsdirektivet har Sverige krav på sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att nå dessa mål.

Regeringen har infört förbud mot förbränning och deponering av avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Detta förbud är en åtgärd som har införts för att uppfylla kraven i direktivet och blir en naturlig del i att nå etappmålet om kommunalt avfall. Regeringen håller även på att se över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar för att öka servicenivån i hela landet och därmed öka insamlat förpackningsmaterial till materialåtervinning.

Kommande svenskt genomförande av krav enligt Avfallsdirektivet om utsortering bioavfall (mat-, trädgårds- och parkavfall) från den 31 december 2023, är ett kraftfullt styrmedel i kommunernas arbete att tillhandahålla system för ökad materialåtervinning av matavfall. Regeringen har också beslutat om ett ambitiöst etappmål för biologisk återvinning av matavfall.

Etappmålet blir en del i att genomförandet av Agenda 2030, framför allt mål 12 om Hållbar konsumtion och produktion (bland annat delmål, 12.2, 12.4,12.5) och mål 11 om Hållbara städer och samhällen (bland annat delmål 11.6).

Så följs målet upp

Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns eller förbereds för återanvändning ska årligen rapporteras till EU för uppföljningen av återvinningsmålen i avfallsdirektivet. Etappmålet följs upp av Naturvårdsverket. 

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än – osäker bedömning om målet kan nås till målåret.

Mer information

Christina Anderzén Naturvårdsverket avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket