Ökad resurshållning i byggsektorn

I bygg-, riv- och anläggningssektorn uppstår och används stora mängder avfall. Genom att förebygga, förbereda för återanvändning och materialåtervinna avfallet i högre grad kan betydande miljövinster uppnås. Målet om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall återfinns i EU:s avfallsdirektivet vilket visar att EU prioriterar frågan.

Ämne: Avfall   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

Detta innebär målet

Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Viktiga åtgärder

Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall behöver öka samtidigt som avfallsförebyggande arbete är mycket viktigt. För detta krävs bättre sortering av avfallet både inför förberedelse till återanvändning och materialåtervinning, främst i samband med rivning. Vid rivning behöver inventeringen av byggnaderna bli bättre. Material som kan återanvändas, förberedas för återanvändning och materialåtervinnas måste kunna identifieras. Mängden farligt avfall måste begränsas och de mängder som uppstår måste hanteras på ett miljömässigt sätt. Fastighetsägare och byggherrar behöver ställa krav på hanteringen av bygg- och rivningsavfallet i upphandlingen och följa upp att kraven efterlevs.

Att nå målet om att 70 procent av bygg och rivningsavfall återvinns skulle hjälpa till att uppnå mål 11 och 12 i Agenda 2030, mer hållbara städer och samhällen och hållbar konsumtion. Det skulle också bidra till mål 13, att bekämpa klimatförändringar.

En viktig åtgärd från Naturvårdsverket är att fortsätta arbetet med att ta fram tillförlitlig statistik för bygg och rivningsavfall. För att förbättra underlaget för data om bygg- och rivningsavfall införde Naturvårdsverket 2015 ett krav på utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för tillståndspliktiga verksamheter som beskrivs i miljöprövningsförordningen (MPF) kap 29. Den utökade rapporteringen innebär att tillståndspliktiga verksamheter som beskrivs i miljöprövningsförordningen (MPF) kap 29 ska rapportera utökat om det bygg- och rivningsavfall som tas emot och hur detta behandlas. Den utökade rapporteringen fångar dock inte in alla väsentliga mängder av bygg- och rivningsavfall. Rapporteringskravet omfattar till exempel inte de många mindre avfallsverksamheter som bara är anmälningspliktiga men där ofta just anläggningsavfall är en viktig del av det som behandlas.

I byggnads- och rivningssektorn uppstår stora mängder blandat avfall som i högre grad skulle kunna återanvändas och materialåtervinnas. Sektorn ger dessutom upphov till betydande mängder farligt avfall. För att på sikt förbättra hanteringen krävs att byggmaterialet tillverkas så att det går att separera och sortera, att innehållet av farliga ämnen begränsas och att informationen om vilka material och byggprodukter som byggts in i en byggnad görs tillgänglig.

Boverket har ett ökat anslag om tio miljoner kronor per år från 2017 för att bidra till inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara material.

Nås etappmålet?

Målet bedöms inte nås till 2020 för de avfallsströmmar vi har möjlighet att kvantifiera idag.

Mer information

Lars Viklund Handläggare, Naturvårdsverket avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket