Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall

Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Ämne: Avfall   Ska uppnås senast 2023 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

Detta innebär etappmålet

Det finns en stor potential att förbättra hanteringen av matavfall genom att det sorteras ut från övrigt avfall så att det kan omhändertas genom att ta tillvara växtnäring och biogas. En förutsättning för att rötresterna ska kunna cirkulera är att de inte innehåller några oönskade ämnen. Biogasen tas tillvara som resurs på bästa sätt genom att energiinnehållet i biogas kan nyttjas för att ersätta fossila bränslen.

Viktiga åtgärder

För att målet ska kunna nås behöver ansvariga avfallsaktörer fortsätta att utveckla sina insamlingssystem för utsortering av matavfall samtidigt som hushåll, storkök, butiker och restauranger deltar i utsorteringen av matavfallet. För det utsorterade matavfallet bedöms det finnas ett stort intresse hos avfallsbehandlare att omhänderta matavfall genom biologisk behandling så att växtnäring och biogas tas tillvara.

En förutsättning för en positiv utveckling inom området är fortsatt god avsättning för de återvunna produkterna biogas och biogödsel.

Så följ etappmålet upp

Etappmålet följs upp av Naturvårdsverket utifrån avfallsstatistik som tas fram över livsmedelavfall samt uppgifter om behandlat avfall.

Nås etappmålet?

Målet har generellt en positiv utveckling men bedöms vara svårt att nå inom utsatt tid. De senaste uppgifterna avseende referensår 2018, visade att omkring 33 procent av det uppkomna matavfallet från butiks- och konsumtionsledet rötades så att både växtnäring och energi togs tillvara.

Mer information

Fredrik Khayati Naturvårdsverket fredrik.khayati@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket