Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden

Långsiktigt skydd enligt lag är viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv och för att tillvarata grundläggande värden som rent vatten och ren luft samt oförstörd natur.

Ämne: Biologisk mångfald   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

Detta innebär målet

Etappmålet om skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden är att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt tio procent av Sveriges marina områden senast år 2020 bidrar till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.

Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl förbundna system där reservat, andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder eller miljöanpassat brukande ingår. Systemen ska vara väl integrerade i omgivande landskap och förvaltas på ett effektivt och inkluderande sätt.

Skydd av områden ska till år 2020 utökas med minst 1 142 000 hektar räknat från år 2012 enligt följande:

  • Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. Detta ska ske genom att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka 150 000 hektar skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellt skydd nedan gränsen för fjällnära skog.
  • Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning med cirka 200 000 hektar skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla höga naturvärden till totalt 1 450 000 hektar.
  • Det formella skyddet av våtmarker har ökat med cirka 210 000 hektar genom att myrar med höga naturvärden i den nationella myrskyddsplanen skyddas.
  • Det formella skyddet av sjöar och vattendrag har ökat med minst 12 000 hektar.
  • Det formella skyddet av marina områden har ökat med minst 570 000 hektar.
  • De ekologiska sambanden har stärkts så att skyddade och på andra sätt bevarade områden och biotoper är väl förbundna och integrerade i landskapet, inklusive den marina miljön, genom att den gröna infrastrukturen har utvecklats och förstärkts.

Resultat och slutsatser för etappmålet

Etappmålet har inte uppnåtts, men arbetet har inneburit flera positiva resultat. Att målet inte uppnåtts beror på flera olika faktorer. Resursförstärkningar har varit betydande under delar av etappmålsperioden men tilldelade resurser som helhet under perioden har varit otillräckliga i förhållande till motsvarande behov och kostnadsutveckling. Förstärkta förutsättningar behövs för att genomföra områdesskydd. Arealmål för skog och våtmarker samt kvalitetsmått har inte kunnat tillgodoses med befintliga styrmedel. Detta innebär bland annat att brister i funktion och samband kvarstår och/eller har ökat till följd av fortsatt habitatförlust och fragmentering i landskapet.

Störst framgång uppvisar resultaten för det marina målet. Den tydliga prioriteringen av detta mål har möjliggjort att arealmålet uppnåtts. Även målet för sjöar och vattendrag har uppnåtts.

För arealmålet om formellt skydd av skog saknas 12 500 hektar för måluppfyllelse. Cirka 145 000 hektar frivilliga avsättningar saknas för måluppfyllnad i skog och cirka 165 000 hektar saknas för måluppfyllnad av våtmarker. Resultatet för våtmarker beror delvis på bristande resurser för genomförande. Resultatet för målet om frivilliga avsättningar kan indikera att målet inte varit tillräckligt förankrat inom skogsbruket eller att för lite insatser gjorts för att implementera målet även om en positiv trend märktes 2019.

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten anser att det allmänna intresset att bevara värdefull natur behöver säkerställas genom förstärkta och långsiktiga medel, dels för formellt skydd, dels för förvaltning av skyddade områden. Naturvårdsverket bedömer att den årliga förlusten av värdefulla skogar under perioden varit större än den skogsareal som varje år undantagits för att ges ett formellt skydd. Myndigheten konstaterar vidare att det intensiva brukandet av skogslandskapet motverkar målet om stärkta ekologiska samband i landskapet.

Nås etappmålet?

Målet nås inte inom uppsatt tid.

Mer information

Olle Höjer Naturvårdsverket olle.hojer@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket