Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Befintliga styrmedel räcker inte för att klara målet.

Ämne: Begränsad klimatpåverkan   Ska uppnås senast 2030 
Sidan senast uppdaterad: 3 april 2024

Detta innebär målet

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

Viktiga åtgärdsområden

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. År 2022 uppgick transportsektorns utsläpp till ungefär 13,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 28 procent lägre än 1990. Huvuddelen av utsläppen uppkommer i vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon.

Tre ansatser är centrala i arbetet för att minska utsläppen från transportsektorn:

  • Transporteffektivare samhälle där trafikarbete med energiintensiva trafikslag minskar.
  • Energieffektivisering av fordon gör att det trafikarbete som kvarstår använder mindre mängd energi.
  • Omställning från fossila bränslen till förnybara drivmedel och elektrifiering.

Trenden för utsläppen från inrikes transporter har under de senaste åren varit minskande. Fordonsparken blir allt mer energieffektiv tack vare att nya bränslesnåla fordon ersätter äldre fordon med högre bränsleförbrukning. Fordon som drivs med enbart el eller med el i kombination med andra drivmedel (elhybrider) utgör ännu en liten andel av Sveriges fordon – men andelen är i relativt snabb tillväxt. Exempel på styrmedel som har bidragit till utsläppsminskningar från transportsektorn är EU:s utsläppsregleringar för nya fordon, energi- och koldioxidskatterna på bränsle och den så kallade reduktionsplikten för inblandning av biodrivmedel. För år 2024 förväntas ökande utsläpp från transportsektorn, huvudsakligen till följd av sänkt reduktionsplikt.

För ett transporteffektivt samhälle är insatser från samhällets sida viktiga exempelvis genom att planera för en stadsutveckling med täthet, god kollektivtrafik och för ökad gång och cykling.

Inom hållbar stadsutveckling finns etappmålet Andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik som beskriver åtgärder för att främja gång, cykling och kollektivtrafik.

Etappmålet Andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik 

 

Nås etappmålet?

Målet för inrikes transporter är att sänka utsläppen med minst 70 procent till 2030.

Målet kommer inte att nås med nu beslutade och föreslagna styrmedel.

Relaterade miljömål

Mer information

Naturvårdsverket Kundtjänst kundtjanst@naturvardsverket.se 010-698 10 00

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket