Antal förorenade områden och Naturvårdsverkets bidrag till inventering, undersökning och åtgärderiSkåne län

Status på efterbehandlingsåtgärder

Antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller är avslutade. Stapeln för år 2020 redovisar antalet åtgärder per den 18 februari år 2020.

Ladda ner diagramdata för Status på efterbehandlingsåtgärder

Skriv ut diagram för Status på efterbehandlingsåtgärder

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/fororenade-omraden/skane-lan/

Förorenade områden som efterbehandlats

Förorenade områden kan vara en risk för människors hälsa och miljön. Områdena kan till exempel vara gamla industritomter eller soptippar som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen såsom tungmetaller, klorerade lösningsmedel eller olja. I första hand ska den som förorenat marken stå för saneringskostnaden, men om ingen ansvarig finns kan kommuner via länsstyrelsen söka bidrag till sanering från Naturvårdsverket.

I Skåne har länsstyrelsen identifierat drygt 6 753 förorenade områden. Många av objekten är så pass intressanta att en särskild riskklassning görs. Riskklassningen bygger på en av Naturvårdsverket framtagen metodik för inventering av förorenade områden MIFO. För närvarande är ungefär 2 600 objekt riskklassade. Av dessa har 80 objekt bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och 906 objekt riskklass 2 (stor risk).

Diagrammet visar antalet avslutade och pågående efterbehandlingar av förorenade områden i Skåne per den 18 februari 2020. Sedan dess har antalet områden med avslutade respektive pågående efterbehandlingar ökat till 231 respektive 175. Den nuvarande takten i åtgärdsarbetet behöver öka i förhållande till antalet områden med mycket stor eller stor risk.

Metod

Underlaget till indikatorn är hämtad från en databas där länsstyrelserna lägger in uppgifter om potentiellt förorenade områden, det så kallade EBH-stödet. I kartunderlaget som syns på nationella sidan presenteras per län antal identifierade potentiellt förorenade områden, vilket där beskrivs som antal identifierade misstänkt förorenade områden. I underlaget för avslutade saneringar ingår två grupper från databasen; avslutade saneringar både med uppföljning genomförd och med uppföljning ej genomförd. I pågående saneringar ingår databasens tre grupper; åtgärd pågår, delåtgärd pågår och delåtgärd avslutad. Vi har valt indelningen för att vi bedömer att det ger en bra bild av läget. Metoden är förankrad med EBH-databasens användaråd. Mer om felkällor och osäkerheter med metoden finns under rubriken fördjupning.

Metod för att ta fram underlaget från databasen

Att ta fram indikatorn för förorenade områden kan göras på flera sätt. Ett av sätten beskrivs stegvis nedan. Förfarandet kan delas in i två delmoment – Steg ett att lyfta ut uppgifterna ur EBH-stödet och steg två att bearbeta uppgifterna så att informationen kan redovisas enhetligt för alla län.

Antal identifierade objekt

Antalet identifierade potentiellt förorenade områden per län tas fram ur EBH-stödet genom att söka fram alla objekt förutom avförda objekt. Detta kan göras på följande sätt och förutsätter att du är inloggad i EBH-stödet.

 1. Gå till fliken Sök objekt, det går bra att använda funktionen Enkel sök.
 2. I fältet Status, välj Markera alla.
 3. Primär bransch: Alla
 4. Kryssa inte för Inkludera avförda objekt
 5. Kommun: Alla
 6. Välj sedan ett län och tryck på Sök objekt
 7. Sökresultatet visas som en tabell där det överst står Antal objekt. Notera siffran för aktuellt län.
 8. Markera nästa län i listan och upprepa tills du fått antalet objekt för varje län.
 9. Sammanställ antalet identifierade objekt per län i en snygg tabell i Excel.
 10. Vill du dubbelkolla summan av objekt för hela landet kan du göra en sökning med alla län markerade samtidigt.

Att ta ut en Excelrapport för alla objekt i alla län samtidigt är också möjligt, men en sådan tar lång tid för systemet att generera varför metoden ovan rekommenderas.

Antal åtgärdade objekt

Steg 1: Lyft ut information från EBH-stödet till Excel

Följande förutsätter att du är inloggad i EBH-stödet.

 1. Gå till fliken Sök objekt, det går bra att använda funktionen Enkel sök.
 2. I Statusfältet, välj samtliga delstatus under Delåtgärd och Åtgärd. Det blir sammanlagt sex olika delstatus.
 3. Välj aktuellt län alternativt Alla län om utdraget avser hela Sverige.
 4. Under Primär bransch, välj alla.
 5. Under Län, välj alla.
 6. Under Kommun, välj alla.
 7. Generera rapport genom att trycka Sök objekt.
 8. När sökningen är klar kan resultatet exporteras till en Excelfil genom att trycka på Rapport.
 9. En ruta öppnas där man genom ett antal val kan utforma Exceltabellen som exporteras.
 10. Under Rapporter välj Objektrapport.
 11. Under Rapportkolumner välj först Avmarkera alla och bocka sedan i Id, Objektnamn, Status och Län.
 12. Låt rutan Skapa rapport med avsnittsrubriker… vara ikryssad.
 13. Tryck Skapa rapport.
 14. Välj Öppna i dialogruta som poppar upp. Excel öppnas och vald data ligger nu tillgänglig för vidare bearbetning.
 15. Spara filen på valfri plats.

Steg 2: Bearbeta informationen i Excelfilen

Följande steg görs i Excel.

 1. Gå till Menyfliken Visa och avmarkera funktionen Dela.
 2. Radera den översta rubrikraden på kalkylbladet.
 3. Gå till menyfliken Data och sortera tabellen utifrån kolumnen Status.
 4. Lägg till en kolumn som förslagsvis döps till Indikatorstatus.
 5. Definiera indikatorstatus enligt indikatoruppdelningens i statusklasser Åtgärd avslutad respektive Åtgärd pågår för varje objekt i kolumnen Indikatorstatus genom att gruppera EBH-stödets 6 olika status för åtgärd till 2 enligt följande:

”Åtgärd avslutad” slås samman av:

 • Åtgärd - avslutad - uppföljning ej klar
 • Åtgärd - avslutad - uppföljning genomförd.

”Åtgärd pågår” slås samman av:

 • Åtgärd – pågående
 • Delåtgärd – pågående
 • Delåtgärd - avslutad - uppföljning ej klar
 • Delåtgärd - avslutad - uppföljning genomförd.

Enklast fylls kolumnen genom att skriva in indikatorstatus på det översta objektet för respektive status, ställa musen på punkten i den ifyllda cellens nedre högra hörn och dra neråt till sista objekt med samma status. Upprepa detta för varje status tills alla objekt i tabellen har rätt indikatorstatus.

6. Under Infoga välj Pivottabell.
7. En dialogruta Skapa pivottabell dyker upp. Tryck ok.
8. Ett nytt blad öppnas i Excel med en tom tabell och en dialogruta ute till höger som heter Fältlista för pivotdiagram. Fältlistan innehåller en lista på de fält som den ursprungliga tabellen innehåller. Nere till höger finns fyra tomma fält som var och ett representerar den kommande tabellens olika områden.
9. Genom att dra ett urval av fälten i Fältlistan till fälten nedan till höger kan informationen i den ursprungliga tabellen skäras på andra sätt och man kan på så sätt få ut den statistik som önskas. I det här fallet släpps Indikatorstatus i Kolumner. Objektnamn släpps i fältet Värden. Om du avser att redovisa statusfördelning länsvis för hela Sverige måste tabellen innehålla fältet Län. Dra Län till fältet Rader.
10. Tabellen visar nu antalet objekt för respektive indikatorstatus. Skulle tabellen visa konstiga värden, högerklicka i tabellen och välj Värdefältinställningar. Välj där Antal i fältet Sammanfatta med och tryck Ok.

I kartunderlaget som syns på nationella sidan presenteras per län antal identifierade potentiellt förorenade områden. De beskrivs där som antal identifierade misstänkt förorenade områden. De har tagits fram genom uttag från EBH databasen av alla identifierade objekt förutom avförda objekt per län.

Fördjupning

Vad är förorenade områden?

Förorenade områden är större eller mindre mark- eller vattenområden som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen från till exempel industrier, soptippar, gruvor eller oljedepåer. De allvarligaste föroreningarna utgörs av kvicksilver, kadmium, arsenik, bly, krom och koppar, dioxiner, klorerade lösningsmedel, PFAS, svårnedbrytbara bekämpningsmedel, PAH, kreosot och BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylen).

Exempel på förorenade områden

Ett förorenat område kan till exempel vara:

 • En sjö där en industri under många år släppt ut avloppsvatten innehållande kvicksilver. Stora mängder kvicksilver har under årens lopp samlats på sjöns botten och tas upp av växter och djur i sjön. En vattentäkt som ligger nedströms hotas.
 • En gammal soptipp där miljögifter från tippen förorenar grundvattnet i närliggande brunnar och orsakar skador på fisken i en närliggande sjö.
 • Ett gammalt industriområde där man genom spill och läckage fått ut giftiga ämnen i marken. Nu vill man bygga bostäder där, men halterna av miljögifter är för höga för att detta ska kunna tillåtas.
 • Vid en nedlagd bensinstation har marken förorenats av olja och bensin till följd av till exempel spill vid bränslepåfyllning och läckage från ledningar.
 • Ett skjutfält med höga halter metaller från ammunition.

Riskklassning

De förorenade områdena delas normalt in i fyra riskklasser, 1-4. Riskklass 1 är den högsta klassen och objekt i denna riskklass anses vara särskilt angelägna för åtgärd. Riskklass 4 är den lägsta klassen och objekt i denna grupp anses utgöra en liten eller mycket liten risk för negativ påverkan på människor och miljön idag och/eller i framtiden.

Riskklassningen bygger på en av Naturvårdsverket framtagen metodik för risklassning (MIFO). Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, förutsättningar för spridning samt områdets och omgivningens känslighet och skyddsvärde. Arbetet med att utreda och avhjälpa förorenade områden pågår löpande ute i landet, både i privata och offentliga aktörers regi. Länsstyrelserna ansvarar för insamlingen av data för uppföljning av hur arbetet går.

Åtgärder

Förorenade områden kan åtgärdas på olika sätt beroende på förutsättningarna. Jord kan grävas upp och fraktas bort för behandling eller deponering på avfallstippar som uppfyller särskilt höga krav. Marken kan även behandlas direkt på platsen utan föregående uppgrävning genom till exempel biologisk nedbrytning. Alternativt behandlas den uppgrävda jorden direkt på platsen genom till exempel jordtvättning. Även förorenade sjöbottnar kan behandlas antingen på plats eller genom upptag och behandling eller deponering av sedimenten. Åtgärderna är ofta kostsamma och förenade med miljö- och hälsorisker.

Dataunderlaget

Underlaget för indikatorn Förorenade områden hämtas från EBH-stödet, en databas där information om konstaterat eller potentiellt förorenade platser i hela Sverige lagras. Uttaget görs varje år inför uppdatering av indikatortexterna. Metoden har förankrats hos EBH-stödets användarråd, som arbetar med utvecklingen av databasen. Endast länsstyrelserna har skrivbehörighet till databasen i dagsläget. Idag finns dock ett formulär framtaget, ”Uppdatera objekt - rapport”, i vilket de kommunala tillsynsmyndigheterna kan lämna uppgifter om vad som hänt på deras tillsynsobjekt. Uppgifterna i formuläret kan enkelt laddas upp i databasen för att hålla den uppdaterad. 

Felkällor

Indikatorn baseras på uppgifter som hämtas från EBH-stödet. Att data hämtas från källa vars primära syfte inte inbegriper att hantera information om miljömålsindikatorer är en av flera orsaker till felkällor. Nedan förs resonemang kring ett antal risker för feltolkning eller att material redovisar felaktig information jämfört med faktiska omständigheter.

Exempel på osäkerheter med statistiken:

 • Inaktuell information: Uppgifterna i databasen ändras fortlöpande. Uttaget som ligger till grund för indikatorn visar endast information som fanns i EBH-stödet när den lyftes ut. Då uttag normalt sker en gång per år, kan en hel del ha förändras sen senaste uttaget gjordes

 • Information kan saknas: I dagsläget är det bara länsstyrelserna som har möjlighet att uppdatera information i EBH-stödet. Kommunerna är ofta tillsynsmyndighet för saneringsåtgärder som därmed kan ske utan länsstyrelsernas vetskap. Av den anledningen kan information om vidtagna saneringsåtgärder undgå att registreras i EBH-stödet.

 • Andra aktörer: Försvaret och SPIMFAB (oljebolagens miljösaneringsfond) är exempel på andra aktörer som arbetar med förorenade områden. Tillgång på data att basera indikatorn på från dessa aktörer varierar i landet..

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:

Kontaktperson för indikatorn

Jonas Fors Handläggare jonas.fors@naturvardsverket.se 010-698 12 81

Ansvarig myndighet för indikatorn Förorenade områden: Naturvårdsverket