Tillgång till service och grönska

Närhet till skyddad natur

Andel av befolkningen som bor inom 1 kilometer från nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden.

Ladda ner diagramdata för Närhet till skyddad natur

Skriv ut diagram för Närhet till skyddad natur

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/tillgang-till-service-och-gronska/

Närhet till skyddad natur

Andel av befolkningen som bor inom 1 kilometer från nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden.

Ladda ner karta för Närhet till skyddad natur

Skriv ut diagram för Närhet till skyddad natur

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/tillgang-till-service-och-gronska/

Närhet till skyddad natur är av särskild betydelse för människors hälsa, friluftsliv och rekreation. Att naturen är skyddad gör att människor har tillgång till den långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt. Även närhet till grundläggande service är viktigt för att säkerställa en god vardagsmiljö, och för att minska behovet av transporter.

Indikatorn visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett avstånd av upp till 1000 meter från nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden. Indikatorn innehåller även ett ”tillgänglighetsindex” över närhet till service i de olika kommunerna. Detta index är en statistisk beräkning där medborgarnas närhet till olika servicepunkter vägs samman. Det utgår från hur många som bor inom 1000 meter i vägnätet till livsmedelsbutik, vårdcentral och grundskola.

År 2022 hade 31 procent av befolkningen närhet till skyddad natur. Andelen är oförändrad jämfört med året innan. Mätningarna visar på en positiv trend i längre perspektiv. 

Utvecklingen för tillgängligheten till servicepunkter har varit relativt oförändrad mellan 2018 och 2019 liksom över längre tid. Detta trots att befolkningen ökat mest i tätorterna där det generellt sett är en högre tillgänglighet till servicepunkterna jämfört med landsbygdskommuner

I nuläget är det inte tekniskt möjligt att visa diagram eller kartor över tillgänglighetsindex.

Metod

Närhet till skyddad natur

Närhet till skyddad natur följs upp av Naturvårdsverket och SCB årligen. SCBs statistik visar skyddade områden i Sverige, som nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt väl avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur enligt miljöbalken, samt uppgifter om skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter. Uppgifter om folkmängd har hämtats från Register över totalbefolkning (RTB) samkört med Lantmäteriets fastighetsregister. Referensdatum är den 31 december aktuellt år. Se mer på SCBs hemsida.

Närhet till skyddad natur beräknar medelavstånd till skyddad natur inom olika avstånd från bostaden. För miljömålsindikatorn används avståndet 1000 meter från bostaden. Till SCBs statistik över närhet till skyddad natur.


Tillgänglighetsindex

Tillgänglighetsindex har tagits fram av Trafikanalys, och visar ett medelvärde för tillgänglighet till grundskolor, livsmedelsbutiker och vårdcentraler. 

Metoden baseras på GIS-analyser över hur stor andel av befolkningen som har max 1000 meter i vägnätet till en servicepunkt (livsmedelsbutik, vårdcentral och grundskola). Informationen indexeras sedan för de tre olika servicepunkterna, och räknas samman till ett värde, som redovisas som ett tillgänglighetsindex. Värdet 1 innebär att alla medborgarna har nära tillgänglighet till alla servicepunkter räknad på alla avstånd. Det är ett geometriskt medelvärde som används, vilket innebär att en kommun som i något av måtten har en låg tillgänglighet även påverkas av detta i det sammanlagda indexet, trots att det kanske har en hög tillgänglighet till någon annan målpunkt. En kommun kan därför inte kompensera en dålig tillgänglighet till en målpunkt genom att vara bra på tillgängligheten till de två övriga målpunkterna.

För att ta fram tillgänglighetsindex har Trafikanalys bearbetat data från Nationella vägdatabasen, samt data för Befolkningsrutor, Skolenheter, Vårdcentraler och Livsmedelsbutiker. Se mer om tillgänglighetsindex i Trafikanalys rapport Metoder för geografiska tillgänglighetsanalyser i transportsystem.

Trafikanalys har använt tillgänglighetsindex för uppföljningen av de transportpolitiska målen. Som miljömålsindikator kommer tillgänglighetsindex att redovisas genom kartor som visar tillgänglighetsindex över landets kommuner.

Fördjupning

Fördjupningstext och analys är under utveckling.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Agata Bar Nilsson Boverket agata.barnilsson@boverket.se

Ansvarig myndighet för indikatorn Tillgång till service och grönska: Boverket