Uppföljning av miljömålen

De svenska miljömålen följs upp på flera sätt. Varje år görs en årlig uppföljning på både nationell och regional nivå. Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

De svenska miljömålen följs upp genom en årlig uppföljning på nationell och regional nivå. Det görs även en fördjupad utvärdering vart fjärde år.

För varje miljömål finns en nationell myndighet som har ett utpekat ansvar för uppföljningen. Naturvårdsverket ansvarar även för att lämna den samlade redovisningen till regeringen.

Årlig uppföljning

I slutet av mars lämnar Naturvårdsverket varje år en rapport till regeringen. I rapporten beskrivs de statliga åtgärder som gjorts för att nå generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen. Tillståndet för miljön beskrivs och myndigheterna gör en analys av utvecklingstrenden för generationsmålet och miljökvalitetsmålen. I den årliga uppföljningen bedöms även möjligheterna att nå etappmålen.

Årlig uppföljning 2023

Varje år redovisar länsstyrelserna, och för Levande skogar Skogsstyrelsen, regionala uppföljningar som dels syftar till att ge underlag till den nationella miljömålsuppföljningen, dels att ge kunskap till olika aktörer i respektive län om målen.

Regional årlig uppföljning (rus.se)

Fördjupad utvärdering

Den fördjupade utvärderingen sker vart fjärde år. Den senaste kom den 17 januari 2023 och var den sjätte i ordningen sedan riksdagen beslutade om miljömålssystemet 1999.

I den fördjupade utvärderingen bedöms om beslutade styrmedel och de åtgärder som görs är tillräckliga för att nå den goda miljö som generationsmålet tillsammans med miljö- och etappmålen beskriver. Den innehåller även analyser av synergier och konflikter i miljöarbetet samt bedömningar och prognoser för generationsmålet och miljömålen. Rapporten visar om det finns behov av att ändra på befintliga styrmedel eller införa nya styrmedel och åtgärder.