Viktiga insatser för miljömålen

Den årliga uppföljningen redovisar de statligt initierade satsningar som gjorts under 2022 för att nå miljömålen. Uppföljningen visar att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för att nå målen, men att Sverige behöver göra mycket mer. Utvecklingen i miljön bedöms vara positiv för två miljökvalitetsmål, neutral för nio, negativ för fyra och oklar för ett.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

För etappmålen överensstämmer bedömningarna i stort med föregående år med skillnaden att etappmålet om återvinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall gått från en tidigare osäker bedömning till att nu inte kunna nås till målåret. Uppföljningen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt bedömningar av etappmålen inom klimatområdet redovisas i Naturvårdsverkets kommande underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

I januari överlämnades även en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen till regeringen, läs mer om slutsatserna från arbetet på Naturvårdsverkets webbplats:

Fördjupad utvärdering 2023 (naturvardsverket.se)

Miljömålen består av

  • ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen
  • de 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till
  • ett antal etappmål som beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Trafikanalys, Läkemedelsverket och länsstyrelserna. Flera andra myndigheter har bidragit med underlag inom sina ansvarsområden.

Årlig uppföljning

Rapporten Årlig uppföljning av miljömålen 2023 överlämnades till regeringen den 31 mars 2023.

Rapport: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2023 (naturvardsverket.se)

Bedömning av måluppfyllelse finns i fördjupad utvärdering 2023

En fördjupad utvärdering av miljömålen lämnades till regeringen i januari 2023. I den utvärderingen gjordes de senaste målbedömningarna.

Utvärderingen av miljömålen visade att vi har långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Där var myndigheterna också tydliga med att vi i Sverige behöver prioritera klimatet och den biologiska mångfalden i miljöpolitiken under de kommande åren.

Fördjupad utvärdering 2023 (naturvardsverket.se)

Så här följs miljömålen upp

De svenska miljömålen följs upp på flera sätt. Varje år görs en årlig uppföljning på både nationell och regional nivå. Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering.

Uppföljning av miljömålen

Indikatorer

För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.

Indikatorer för Sveriges miljömål