Viktiga insatser för miljömålen

Den årliga uppföljningen redovisar de statligt initierade satsningar som gjorts under 2023 för att nå miljömålen. Uppföljningen visar att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för att nå målen, men att Sverige behöver göra mycket mer. Utvecklingen i miljön bedöms vara positiv för två miljökvalitetsmål, neutral för åtta, negativ för fem och oklar för ett.

Sidan senast uppdaterad: 28 mars 2024

Av de aktuella etappmålen bedöms inget etappmål vara uppnått redan nu, men etappmålet om läkemedel i miljön bedöms kunna uppnås till målåret 2030. För flera av etappmålen anges en osäker bedömning om målen kan nås. Uppföljningen och bedömningar av etappmålen inom klimatområdet redovisas i Naturvårdsverkets kommande underlag till regeringens klimatredovisning.

I januari 2023 överlämnades även en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen till regeringen, läs mer om slutsatserna från arbetet på Naturvårdsverkets webbplats:

Fördjupad utvärdering 2023 (naturvardsverket.se)

Miljömålen består av

  • ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen
  • de 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till
  • ett antal etappmål som beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Uppföljningen av miljömålen har tagits fram av Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Trafikanalys, Läkemedelsverket och länsstyrelserna. Flera andra myndigheter har bidragit med underlag inom sina ansvarsområden.

Årlig uppföljning

Skrivelsen Årlig uppföljning av miljömålen 2024 överlämnades till regeringen den 28 mars 2024.

Skrivelse: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2024 (pdf, naturvardsverket.se)

Bedömning av måluppfyllelse finns i fördjupad utvärdering 2023

En fördjupad utvärdering av miljömålen lämnades till regeringen i januari 2023. I den utvärderingen gjordes de senaste målbedömningarna.

Utvärderingen av miljömålen visade att vi har långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Där var myndigheterna också tydliga med att vi i Sverige behöver prioritera klimatet och den biologiska mångfalden i miljöpolitiken under de kommande åren.

Fördjupad utvärdering 2023 (naturvardsverket.se)

Så här följs miljömålen upp

De svenska miljömålen följs upp på flera sätt. Varje år görs en årlig uppföljning på både nationell och regional nivå. Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering.

Uppföljning av miljömålen

Indikatorer

För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.

Indikatorer för Sveriges miljömål