Insatser för miljön ger resultat, men klimat och biologisk mångfald behöver prioriteras

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen visar på framsteg inom flera områden. Men i många fall är utvecklingen negativ. Naturvårdsverket föreslår att regeringen ska prioritera klimat och biologisk mångfald.

Sidan senast uppdaterad: 17 januari 2023

– Det är glädjande när vi ser att miljöarbetet ger resultat, men det är också tydligt att det behövs omfattande och brådskande åtgärder inom ett flertal områden. Vi är fortfarande långt ifrån att nå flera av miljömålen, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.

I den fördjupade utvärderingen presenteras ett antal konkreta förslag till regeringen. Flera av dessa handlar om att göra det ekonomiskt lönsamt för mark- och skogsägare att bevara biologisk mångfald, att förenkla arbetet med att restaurera våtmarker samt att skapa förutsättningar för hållbar förvaltning av leder för friluftsliv. Ett annat förslag är att förbättra möjligheten för svenska finansmarknaden att bidra till att miljömålen nås. Idag finns flera hinder som gör det svårt för finansmarknadens aktörer att bidra.
En av flera slutsatser i utvärderingen är att vi redan kan se tydliga effekter av ett förändrat klimat i Sverige. Klimatförändringarna påverkar såväl möjligheterna att nå miljömålen, som samhället i stort, och denna påverkan väntas öka. Det gäller även människors hälsa. De största hälsoriskerna av ett förändrat klimat bedöms vara värmeböljor och fästingburna infektioner.

Den biologiska mångfalden utarmas både globalt och i Sverige. Naturvårdsverket har, i dialog med berörda myndigheter, gjort en samhällsekonomisk analys av biologisk mångfald i odlingslandskapet respektive skogslandskapet. Analysen visar att det finns goda möjligheter till ökad samhällsnytta genom att förbättra styrning och incitament för ett hållbart brukande.

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering genomförs vart fjärde år, och redogör för förutsättningarna att nå Sveriges miljömål till 2030. Årets utvärdering visar att fyra av 16 miljökvalitetsmål nås eller är nära att nås. Dessa är Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Övriga tolv miljökvalitetsmål nås inte.

Ett stort antal myndigheter har deltagit i arbetet med att ta fram förslag och underlag till den fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål. Utvärderingen är en del i en systematisk uppföljning av miljöpolitiken och tillståndet i den svenska miljön.