Vatten

Sidan senast uppdaterad: 8 maj 2017

Torkan under senare år har lett till vattenbrist på flera håll i Sverige. Det är viktigt att behålla vattenmiljöernas naturliga produktionsförmåga. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena både yt- och grundvatten till exempel via bekämpningsmedel från jordbruk och vägsalt. Våra vatten påverkas också av försurning genom luftnedfall av svavelämnen samt markanvändning.

Den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag kan påverkas av till exempel fysiska hinder, vattenkraftverkens dammar utgör vandringshinder för fiskar, och av markavvattning. Viktiga åtgärder utifrån dricksvattenförsörjning är olika typer av resursbesparingar för att hushålla med vatten. Det kan till exempel handla om begränsningar i bevattning och snålspolande toaletter.

För att inte påverka yt- och grundvattnets näringsstatus är det viktigt med fungerande avloppsrening och åtgärder inom jord- och skogsbruk för att begränsa näringsläckaget. För att gynna fiskfaunan tas vandringshinder bort i vattendrag. För att motverka effekterna av försurningen på vattenmiljön, kalkas många sjöar och vattendrag.